• Mở rộng thị trường xuất khẩu để tận dụng tốt FTA - 19:10 | Thứ tư, 18/11/2020
    Muốn khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới, Bộ Công Thương nhìn nhận cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, trước tiên cần tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực.