• Thực hiện nêu gương - từ tấm gương của Bác đến công việc hôm nay - 07:25 | Chủ nhật, 03/02/2019
    Gương mẫu thực hiện nghiêm túc mỗi công việc cách mạng dù là nhỏ nhất, gương mẫu thực hiện đạo đức cách mạng là điểm nhấn trong phong cách công tác, là nét nổi bật trong tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính điều đó đã làm cho những