• Phế liệu, phế phẩm kim loại không được  miễn thuế xuất khẩu - 08:19 | Thứ tư, 20/03/2019
    Xuất phát từ nhu cầu quản lý và kiểm soát đối với phế liệu, phế phẩm kim loại, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm kim loại để gia công. Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng đã hướng dẫn cụ thể về thời hạn nộp thuế vớ