• Công ước Kyoto sửa đổi có thêm 2 thành viên mới - 09:42 | Thứ năm, 18/02/2021
    Với sự tham gia của Liberia và Turkmenistan, Công ước quốc tế về Đơn giản hoá và Hài hoà hoá thủ tục hải quan (gọi tắt là Công ước Kyoto sửa đổi- RKC) đã có tổng số 126 thành viên tham gia.