Sửa quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

14:27 | 11/03/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các vụ, cục và các đơn vị tương đương thuộc Tổng cục cùng hải quan các tỉnh thành phố để lấy ý kiến tổng kết, đánh giá để có cơ sở báo cáo, sửa đổi Quyết định 65/2015/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

sua quy dinh ve chuc nang nhiem vu va co cau to chuc cua tong cuc hai quan Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố
sua quy dinh ve chuc nang nhiem vu va co cau to chuc cua tong cuc hai quan Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan
sua quy dinh ve chuc nang nhiem vu va co cau to chuc cua tong cuc hai quan
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy- Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, các đơn vị căn cứ các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan và của các đơn vị, tiến hành rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị về kết quả đạt được, đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và địa bàn quản lý, rà soát định lượng số lượng biên chế so với yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế của đơn vị.

Thực hiện rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động hiện tại của đơn vị theo ngạch, bậc và theo đúng tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015.

Được biết, Quyết định 65/2015/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan được triển khai từ năm 2016. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của một số đơn vị theo hướng tinh gọn và thực hiện tinh giảm biên chế theo chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về việc sửa đổi các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Quyết định 65/2015/QĐ-TTg.

Thu Trang