Sửa quy định chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán

10:32 | 15/10/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.  

sua quy dinh chi tieu an toan tai chinh doi voi to chuc kinh doanh chung khoan Chứng khoán phái sinh: Vất vả vượt ngưỡng kháng cự 1000 điểm
sua quy dinh chi tieu an toan tai chinh doi voi to chuc kinh doanh chung khoan Gần 300 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán
sua quy dinh chi tieu an toan tai chinh doi voi to chuc kinh doanh chung khoan
Bộ Tài chính sẽ sửa đổi Thông tư số 87/2017/TT-BTC.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định, hàng ngày, tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính cho thời điểm kết thúc ngày giao dịch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tính toán.

Dự thảo cũng nêu rõ, kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch sau: Tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành; Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật; Hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật; Hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật; Hợp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật;

Hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với các tổ chức khác trong tổ hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là tổ chức bảo lãnh phát hành chính; Các khoản phải thu khách hàng trong hoạt động môi giới bán chứng khoán; phải thu từ hoạt động quản lý quỹ, ủy thác danh mục đầu tư; Các khoản phải thu trái phiếu đã đáo hạn, các giấy tờ có giá, công cụ nợ đã đáo hạn mà chưa được thanh toán; Tài sản quá thời hạn chuyển giao, kể cả chứng khoán trong hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh chứng khoán, chứng khoán của khách hàng trong hoạt động môi giới chứng khoán.

Bên cạnh đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh giảm trừ phần giá trị tài sản đảm bảo của đối tác, khách hàng khi xác định giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro thanh toán trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch này đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đối tác, khách hàng có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và tài sản bảo đảm là tiền, các khoản tương đương tiền, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Thứ hai, tổ chức kinh doanh chứng khoán có quyền định đoạt, quản lý, sử dụng, chuyển nhượng tài sản bảo đảm trong trường hợp đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã thỏa thuận tại các hợp đồng.

Thùy Linh