Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia

09:45 | 21/12/2020

(HQ Online) - Dữ liệu nguồn gốc tờ khai phương tiện nhập khẩu của tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020 sẵn sàng được cơ quan Hải quan cung cấp cho Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ quan đăng ký phương tiện.

Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia Tờ khai đăng ký từ 1/12, cơ quan Hải quan không xác nhận tờ khai nguồn gốc
Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia Xem xét bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu
Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia Điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc xe phục vụ an ninh quốc phòng

Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia


Cơ quan Hải quan sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: T.Bình.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, Bộ Tài chính có công văn 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Đến nay, dữ liệu nguồn gốc tờ khai phương tiện nhập khẩu của tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020 sẵn sàng được cơ quan Hải quan cung cấp cho Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống tin của cơ quan đăng ký phương tiện.

Tổng cục Hải quan cũng cung cấp các thông tin kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu đến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Cảnh sát giao thông.

Tại công văn 14650/BTC-TCHQ nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ yêu cầu kê khai gồm: a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Điều 1 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an; b) Phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng.

Nội dung khai trên tờ khai hải quan, ngoài các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/12/2020, khi thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai các thông tin gồm:

Khai đầy đủ thông tin của phương tiện theo đúng mẫu ban hành kèm công văn này dưới dạng file Excel (đinh dạng .xls); gửi file đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu qua Hệ thống khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại chi tiêu thông tin 1.63 mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan nhập khẩu giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng phương tiện nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Thái Bình