Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022

14:06 | 13/11/2021

(HQ Online) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, sáng nay 13/11/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 với 473/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Dự toán thu ngân sách năm 2022 tăng khoảng 3,4% so với năm 2021
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022
Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết nêu rõ: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.132 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI kèm theo Nghị quyết này.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và số bổ sung cân đối của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương áp dụng riêng cho năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế, năm 2023, Quốc hội sẽ quy định lại cho phù hợp.

Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở để phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 50% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2022.

Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Ông Nguyễn Phú Cường cho biết, nhiều ý kiến đề nghị tăng chi cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là chi cho phòng, chống dịch Covid-19, cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mặc dù ngân sách nhà nước còn khó khăn, ngân sách Trung ương năm 2021 dự kiến hụt thu nhưng việc bố trí chi cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là chi cho phòng, chống dịch luôn là ưu tiên hàng đầu.

Dự kiến phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022, chi sự nghiệp y tế tăng khá cao so với dự toán năm 2021 và đã bố trí dự toán khoảng 10.000 tỷ đồng thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, kinh phí mua thuốc, vắc xin, trang thiết bị, phương tiện y tế.

Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025 đã quy định tiếp tục bố trí chi cho y tế dự phòng đạt tối thiểu 30% ngân sách y tế và ưu tiên cho y tế cơ sở. Bên cạnh đó, Quỹ phòng, chống Covid-19 là nguồn lực quan trọng cho công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, để tiếp tục tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực y tế trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2022, chủ động cân đối nguồn lực, tiếp tục thực hiện tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi chưa cần thiết để dành nguồn bổ sung cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đồng thời, để bảo đảm việc thanh toán, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ y tế ban hành hướng dẫn sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế khi thanh toán chi phí cho người bị mắc Covid-19.

Về một số ý kiến đề nghị tăng chi an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là ý kiến xác đáng, người nghèo, người yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm đời sống nhất là trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh.

Vì vậy, trong phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 đã dự kiến bố trí chi bảo đảm xã hội 89.033 tỷ đồng. Nếu tính cả ngân sách địa phương là 43.293 tỷ đồng thì tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực bảo đảm xã hội khoảng 11,9% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước, cơ bản đáp ứng việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép chấp thuận như phương án Chính phủ trình.

Thanh Nguyễn