Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

19:45 | 26/05/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

phat trien khoa hoc cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa Đề tài khoa học về thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp được bảo vệ thành công
phat trien khoa hoc cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa 6 nhiệm vụ đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
phat trien khoa hoc cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa Doanh nghiệp khó đáp ứng quy tắc xuất xứ do ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển
phat trien khoa hoc cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện kế hoạch, Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về KHCN; Tái cơ cấu các chương trình KHCN quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng KHCN; Phát triển tiềm lực KHCN; Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường KHCN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KHCN.

Trong đó, về nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về KHCN, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung ban hành mới bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về KHCN.

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu chủ yếu của hệ thống khoa học quốc gia.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ, ngành có liên quan phát huy quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp, khuyến khích nhiều doanh nghiệp thành lập và tăng quy mô các quỹ phát triển KHCN; thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho KHCN và đổi mới sáng tạo.

Hương Dịu