Phấn đấu thu ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) đạt 21-22% GDP

09:45 | 10/12/2019

(HQ Online) - Trong thông cáo báo chí được Bộ Tài chính vừa phát ra, đơn vị này đang đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 đạt 21-22% GDP, trong đó số thu nội địa sẽ chiếm tới 84% tổng thu.

phan dau thu ngan sach nha nuoc 3 nam 2020 2022 dat 21 22gdp Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thu ngân sách, chống buôn lậu
phan dau thu ngan sach nha nuoc 3 nam 2020 2022 dat 21 22gdp Tính phương án sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
phan dau thu ngan sach nha nuoc 3 nam 2020 2022 dat 21 22gdp Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
phan dau thu ngan sach nha nuoc 3 nam 2020 2022 dat 21 22 gdp
Thu nội địa giai đoạn tới được phấn đấu ở mức 84% tổng thu. Ảnh: T.Linh

Vẫn đảm bảo nguồn cải cách tiền lương

Bộ Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch Tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022). Việc xây dựng các mục tiêu này được căn cứ trên thực hiện kế hoạch tài chính những năm qua và dự toán thu năm 2020.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được Quốc hội thông qua là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu ngân sách nhà nước. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng chi ngân sách nhà nước; chi thường xuyên là 1.056 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng chi ngân sách nhà nước; nếu bao gồm chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế thì chiếm khoảng 63,9% tổng chi ngân sách.

Với kết quả đạt được năm 2016-2018, đánh giá năm 2019 và dự toán năm 2020 đã được Quốc hội quyết định, tính chung về cơ bản đạt và vượt các mục tiêu Kế hoạch Tài chính 5 quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở các mục tiêu về tài chính-ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, đánh giá các kết quả tài chính – ngân sách 5 năm 2016-2020; các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội,... tại các Nghị quyết Trung ương, Bộ Tài chính đưa ra mục tiêu đối với kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) là:

“Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công, đảm bảo an toàn, bền vững; huy động hợp lý từ nền kinh tế vào ngân sách nhà nướctrên cơ mở rộng cơ sở thu, tăng cường quản lý thu, cải cách hiện đại hoá thủ tục hành chính thuế; quản lý, phân bổ, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả chi ngân sách nhà nước phù hợp với khả năng cân đối nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, giải quyết các vấn đề an sinh và công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách; đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) phấn đấu đạt khoảng 21-22% GDP, trong đó thu nội địa chiếm trên 84% tổng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27, số 28/NQ-TW Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, phấn đấu tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 26% tổng chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước các năm 2021, 2022 đạt khoảng 3,5%.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách

Để thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 và Kế hoạch Tài chính – ngân sách 3 năm 2020-2022, Bộ Tài chính cũng đưa ra các giải pháp đồng bộ gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước; hướng dẫn thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và pháp luật về thuế, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Nghị quyết về xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp thuế,… phù hợp với các cam kết quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính – ngân sách.

Bên cạnh đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu tài chính – ngân sách, nợ công giai đoạn 2016 – 2020 đã đặt ra tại các Nghị quyết; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, bội chi, nợ công; đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tiếp tục cơ cấu lại các khoản thu, nghiên cứu mở rộng cơ sở thu, tăng cường quản lý thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế; xử lý thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; thực hiện nghiêm quy định về việc giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công và quyền khai thác tài sản công theo hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, điều hành và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ bội chi và mức vay nợ; giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy hành chính và đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội,...

Hồng Vân