Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính

14:42 | 01/04/2021

(HQ Online) - Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của Bộ Tài chính trong thời gian qua không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền mà còn bằng những kế hoạch cụ thể.

Bộ Tài chính triển khai loạt biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Tăng cường các giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Tài chính
Hải quan nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong phòng chống tham nhũng
Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính
Toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Ảnh: Thùy Linh.

Đã tổ chức 183 lớp học và hội thảo về PCTN

Suốt thời gian qua, Bộ Tài chính luôn quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, lãng phí.

Theo đó, Bộ Tài chính đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 19/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTN; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng.

Cùng với đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính phối hợp với các cấp ủy đảng trong đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tăng cường thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra đối với các vụ án tham nhũng về kinh tế.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong quý I/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức 183 lớp học và hội thảo để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN. Các cuộc hội thảo và các lớp học đã đi sâu vào các chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác PCTN.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử

Trong quý 1/2021, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: Thuế, Hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, công khai số liệu về nợ công, công tác thanh tra, kiểm tra… trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và các hình thức công khai khác theo quy định của Luật PCTN. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành, để người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu và giám sát.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và chống tham nhũng trong hoạt động quản lý tài chính ngân sách và quản lý nội ngành.

Đối với việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

Đồng thời Tổng cục Thuế đẩy mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ trong toàn hệ thống thuế và triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Trong quý 1/2021, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 104 đơn vị, trong đó, Tổng cục Thuế 77 đơn vị; Kho bạc Nhà nước 27 đơn vị, …. Kết quả, cán bộ công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị.

Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức. Trong quý 1/2021, đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.098 người.Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thùy Linh