Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán

17:26 | 21/09/2020

(HQ Online) - Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Đó là quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến.

Tháng 8, số nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán đạt “đỉnh” từ đầu năm
Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán đang giằng co
Bao nhiêu tuổi sẽ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán?
5908 ffaa2 1456472351385
Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.

Giám sát tài sản của quỹ

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm: quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF – Exchange-Trade Fund), quỹ đầu tư bất động sản.

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; mua chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán. Việc tham gia góp vốn thành lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Công ty quản lý quỹ và người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ do mình quản lý nếu điều lệ quỹ có quy định cho phép.

Dự thảo Thông tư quy định, các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được quản lý bởi công ty quản lý quỹ; các hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được thực hiện thông qua công ty quản lý quỹ, trừ trường hợp công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn.

Đồng thời, tài sản của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ phải được lưu ký tại ngân hàng lưu ký. Tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát. Hoạt động quản lý vốn và tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.

Dự thảo nêu rõ, tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thuộc sở hữu của các nhà đầu tư, cổ đông tương ứng với tỷ lệ vốn góp, không phải là tài sản của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký. Công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán để thanh toán các nghĩa vụ thanh toán của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, không được sử dụng để thanh toán hoặc bảo lãnh thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức và trong mọi trường hợp.

Đáng chú ý, tại dự thảo này, Bộ Tài chính nêu rõ, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; mua chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán. Việc tham gia góp vốn thành lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Công ty quản lý quỹ và người có liên quan của công ty quản lý quỹ được tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ do mình quản lý nếu điều lệ quỹ có quy định cho phép.

Cũng theo dự thảo này, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Ngoại trừ quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nguyên tắc chi trả lợi tức quỹ

Tại Dự thảo này có quy định về giá trị tài sản ròng, giao dịch tài sản của quỹ. Theo đó, công ty quản lý quỹ xác định hoặc ủy quyền cho ngân hàng lưu ký định kỳ hàng tháng xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ. Trường hợp ủy quyền cho ngân hàng lưu ký xác định giá trị tài sản ròng, công ty quản lý quỹ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định giá trị tài sản ròng phù hợp các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ và giá trị tài sản ròng được tính chính xác.

Công ty quản lý quỹ phải xây dựng sổ tay định giá. Danh sách các tổ chức báo giá, sổ tay định giá phải được ban đại diện quỹ phê duyệt.

Đáng chú ý, về việc phân phối lợi nhuận, Dự thảo nêu rõ: Quỹ phải thực hiện chia lợi tức bằng tiền hoặc chứng chỉ quỹ, tối thiếu 15 ngày trước khi phân phối lợi tức, công ty quản lý quỹ phải thông báo đến địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư.

Việc chi trả lợi tức quỹ bảo đảm nguyên tắc: lợi tức phân phối cho nhà đầu tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của quỹ và được đại hội nhà đầu tư thông qua. Đồng thời, giá trị tài sản ròng quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Trong trường hợp phân phối lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Bảo Minh