Không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp có thể làm văn bản xin gia hạn

15:03 | 23/03/2020

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có ý kiến về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.    

khong to chuc duoc dai hoi dong co dong theo quy dinh doanh nghiep co the lam van ban xin gia han Doanh nghiệp đồng loạt dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ
khong to chuc duoc dai hoi dong co dong theo quy dinh doanh nghiep co the lam van ban xin gia han Các doanh nghiệp họp đại hội cổ đông như thế nào giữa tâm dịch Covid-19?
khong to chuc duoc dai hoi dong co dong theo quy dinh doanh nghiep co the lam van ban xin gia han

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, nhiều công ty đại chúng phản ánh việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các Công ty đại chúng tuân thủ quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”...

Trong trường hợp không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo Hội đồng quản trị công ty phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết.

Bên cạnh đó, các công ty cần chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của chính quyền địa phương nơi dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng, các công ty có thể lựa chọn cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến theo quy định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần rà soát các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty để bảo đảm công ty có đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Điều lệ hoặc Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến chi tiết, hoặc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán và cung cấp dịch vụ khác cho công ty đại chúng theo quy định.

Thùy Linh