Kho bạc Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030

11:12 | 15/09/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Infographics: Tình hình giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước 8 tháng đầu năm
Sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Ảnh: Thùy Linh.
Đến năm 2030, mọi giao dịch được số hóa và hệ thống ghi nhận được toàn bộ của quy trình với cơ chế kiểm soát điện tử đã thiết lập sẵn trong hệ thống. Ảnh: Thùy Linh.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu là xây dựng KBNN hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng tới hình thành kho bạc số trên cơ sở nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu chi phí giao dịch, tự động hóa quy trình giao dịch (hồ sơ điện tử, kiểm soát điện tử)... Đến năm 2030, mọi giao dịch được số hóa và hệ thống ghi nhận được toàn bộ của quy trình với cơ chế kiểm soát điện tử đã thiết lập sẵn trong hệ thống.

KBNN cho biết, dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn hiện đại hóa các chức năng của Kho bạc với đổi mới mô hình tổ chức KBNN, hướng tới các thông lệ tốt trên thế giới. Đồng thời, lấy công nghệ thông tin là khâu đột phá, trong đó chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt của quá trình thực hiện.

Dự thảo Chiến lược của KBNN cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt như sau: Cải cách đổi mới cơ chế, chính sách đồng bộ toàn diện gắn với hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ; Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và trọng tâm là xây dựng và triển khai kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

Đồng thời, chú trọng hiện đại hóa chiến lược phát triển KBNN trên các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gồm: Quản lý Quỹ ngân sách nhà nước; huy động vốn; quản lý ngân quỹ; Tổng kế toán nhà nước và báo cáo tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức bộ máy và phát triển nhân lực…

Theo góp ý của các các đơn vị nghiệp vụ, chuyên môn thuộc cơ quan KBNN, về quản lý Quỹ ngân sách nhà nước, phân hệ quản lý Quỹ ngân sách nhà nước sẽ hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về thu ngân sách nhà nước cung cấp thông tin cho người nộp, các cơ quan quản lý và kết nối dữ liệu điện tử trực tuyến thời gian thực với hệ thống ngân hàng, hệ thống cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời kết nối với phân hệ sổ cái kế toán nhà nước nhằm hạch toán kịp thời nhanh chóng nội dung kế toán thu ngân sách nhà nước…

Còn về chi ngân sách nhà nước, phân hệ cho phép kết nối liên thông với phần quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, thực hiện cam kết chi ngân sách nhà nước từ đó kiểm soát chi điện tử và kế toán chi ngân sách nhà nước.

Về lĩnh vực kế toán nhà nước, kết nối tích hợp với cổng dịch vụ kế toán nhà nước các dữ liệu điện tử theo kế toán đồ chung giữa các đơn vị và KBNN hoặc thực hiện kế toán trực tuyến trên cổng dịch vụ kế toán nhà nước do KBNN cung cấp…

Về kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin sẽ gồm: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc an toàn thông tin…

Thùy Linh