Kế hoạch cải cách hành chính của Hải quan Nghệ An

09:28 | 30/03/2022

(HQ Online) - Nhằm tăng cường các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Nghệ An lên kế hoạch triển khai tuyên truyền 9 nội dung trong công tác CCHC.

Hải quan Nghệ An giải đáp 7 kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại 2021
Hải quan Nghệ An: Tiếp sức doanh nghiệp trong đại dịch
Hải quan Nghệ An thực hiện thông quan trong điều kiện có dịch Covid-19

Thực hiện mục tiêu tổng quát xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, ngay từ đầu năm, Hải quan Nghệ An đã xây dựng hệ thống các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC như: Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch CCHC… với các nhiệm vụ cụ thể.

2544-11-2152-nv
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Phương Hà (HQNA)

Trong đó, đối với kế hoạch tuyên truyền CCHC, Hải quan Nghệ An sẽ tập trung 9 nội dung.

Thứ nhất, Hải quan Nghệ An chú trọng tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An và của ngành Hải quan, kết quả thực hiện công tác CCHC ở địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ hai, tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh và của Cục Hải quan Nghệ An về công tác CCHC.

Thứ ba, tuyên truyền mạnh Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hiện đại hóa 2021-2025 của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan Nghệ An; các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thực hiện truyền thông về cải cách hiện đại hóa hải quan.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác rà soát, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, kiến nghị cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ, giải đáp, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc về chính sách pháp luật hải quan.

Thứ năm, tuyên truyền sâu rộng những nỗ lực của ngành Hải quan, của Hải quan Nghệ An trong đẩy mạnh triển khai CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, đất nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, những sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện CCHC tại các đơn vị.

Thứ bảy, tuyên truyền việc triển khai áp dụng quản lý rủi ro toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trên các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan và tiếp tục triển khai quản lý tuân thủ tự nguyện nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Thứ tám, tuyên truyền công tác phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo từng giai đoạn cụ thể; những lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Thứ chín, đơn vị sẽ tuyên truyền mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng trong việc quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, hàng không; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào các lĩnh vực công tác của ngành Hải quan.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp đẩy mạnh CCHC; đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan theo đúng quy định; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Nghệ An được giao, Kế hoạch CCHC năm 2022 được xây dựng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính.

Theo ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An, để công tác tuyên truyền 9 nội dung CCHC đạt kết quả cao, đơn vị đề cao việc tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng; qua hình thức tổ chức các cuộc đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông qua các hội nghị, cuộc họp của các đơn vị.

Hải quan Nghệ An giao các đơn vị trong toàn cục tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2022 và Kế hoạch dài hạn từ năm 2021-2025 của đơn vị, hỗ trợ tích cực trong việc hoàn thành mục tiêu thực hiện thành công Hải quan số, Hải quan thông minh, ông Chu Quang Hải nhấn mạnh.

Ngoài ra, đối với Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Hải quan Nghệ An xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung thực hiện công tác đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC; công bố, công khai các TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị. Trong đó, việc rà soát, đánh giá các quy định, TTHC được Hải quan Nghệ An thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh…

Từ đó có kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp. Đồng thời tập trung rà soát các TTHC trong lĩnh vực hải quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện TTHC.

Nụ Bùi