Huỷ, sửa một số dòng hàng tại Danh mục hàng hoá XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế

12:01 | 13/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Tập trung phân tích rủi ro kiểm soát việc tập kết hàng hoá xuất khẩu
Hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong quý 4

Theo đó, Quyết định 3001/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 2465/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Danh mục hàng hoá XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Cụ thể, tại phụ lục 3 Quyết định 2465/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan quyết định huỷ dòng hàng thuộc số thứ tự 275. Đồng thời sửa đổi dòng hàng 451 tên hàng hoá là nở đóng (nở đạn) với thông tin rủi ro khai sai mã HS để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt C/O from E.

Sửa đổi dòng hàng 454 với mặt hàng đai ốc với thông tin rủi ro khai sai tên hàng, mã số để được hưởng thuế suất thấp- bản chất mặt hàng là nở đóng, có đường kính ngoài của thân không quá 16mm.

Sửa đổi dòng hàng 540 với mặt hàng máy xới đất, thông tin rủi ro khai báo sai mã số để hưởng thuế suất thấp. Các mặt hàng có tên khai báo “máy xới đất” được hướng dẫn phân loại tại công văn số 2343/TCHQ-TXNK ngày 22/4/2019 và 7986/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2016 của Tổng cục Hải quan.

Quyết định 3001/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2020. Các nội dung khác nêu tại Quyết định 2465/QĐ-TCHQ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích