Hoàn thiện quy định giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng, kho, bãi, địa điểm

09:07 | 28/07/2020

(HQ Online) - Trách nhiệm của hãng tàu trong việc đưa container hàng hóa soi chiếu hải quan; giám sát hàng hóa quá cảnh từ kho CFS này đến kho CFS khác là những vấn đề  được Tổng cục Hải quan nghiên cứu sửa đối trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Vướng phân định thẩm quyền xử phạt khi kiểm tra địa điểm tập kết hàng hoá
Hải quan Lạng Sơn triển khai thí điểm seal định vị điện tử trong giám sát hàng hoá XNK
Các kho hàng không tại Nội Bài phải đáp ứng quy định trước 1/8/2020
Trong vòng 1 năm kho bãi, địa điểm phải nâng cấp phần mềm đáp ứng quy định
99,57% hàng hóa được quản lý, giám sát hoàn toàn tự động tại Nội Bài
1156 11 img 0261
Hàng hóa XNK trong kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.LINH

Bổ sung trách nhiệm của hãng tàu

Liên quan đến giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng, kho, bãi, địa điểm có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, quy định hiện hành đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và trách nhiệm của cơ quan Hải quan đối với trường hợp hàng hóa phải soi chiếu hải quan, tuy nhiên, chưa quy định trách nhiệm của hãng tàu (hãng vận chuyển).

Vấn đề này xảy ra những bất cập, một số trường hợp hàng hóa chưa đăng ký tờ khai hải quan phải thực hiện soi chiếu, địa điểm soi chiếu nằm ngoài cảng, dẫn đến phải sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa ra khỏi cảng để soi chiếu.

Quy định hiện nay đã nêu trách nhiệm của cơ quan Hải quan, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng trong việc giám sát, vận chuyển hàng hóa đến địa điểm soi chiếu. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số doanh nghiệp kinh doanh cảng thì có trường hợp hãng tàu (hãng vận chuyển) không phối hợp trong việc xuất trình hàng hóa cho doanh nghiệp kinh doanh cảng để vận chuyển đến địa điểm soi chiếu.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan đối với các trường hợp container hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, cần soi chiếu hải quan thì tại dự thảo Thông tư cần quy định bổ sung trách nhiệm của hãng tàu (hãng vận chuyển) trong việc phải xuất trình container hàng hóa để cơ quan Hải quan soi chiếu theo quy định.

Về vấn đề giám sát hàng hóa quá cảnh từ kho CFS này đến kho CFS khác, thực tế hiện nay phát sinh trường hợp của một số doanh nghiệp tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc trong quá trình vận chuyển hàng quá cảnh tại các kho CFS khác nhau khi đóng ghép chung container đối với những lô hàng quá cảnh lấy từ nhiều kho CFS ở trong và ngoài khu vực giám sát hải quan của cùng một Chi cục quản lý, nhưng chưa có quy định hướng dẫn việc giám sát từ kho CFS đến kho CFS. Chính vì vậy, dự thảo Thông tư lần này, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung thủ tục giám sát hàng hóa quá cảnh được vận chuyển từ CFS này đến CFS khác để đóng chung container với nhau.

Thêm trách nhiệm đơn vị khai thác dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không

Liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cảng hàng không trong quá trình giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không, quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC chưa quy định trách nhiệm của doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh khai thác dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không sân bay.

Cụ thể, theo Ban soạn thảo trong quá trình rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đường hàng không, tại các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan hiện hành chưa quy định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh, khai thác mặt đất (là đơn vị ký hợp đồng với hãng hàng không khai thác hàng hóa nhập khẩu từ tàu bay, vận chuyển, giao cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không và đưa hàng hóa xuất khẩu để bàn giao từ doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không và chất xếp lên tàu bay xuất cảnh) tại các cảng hàng không quốc tế thuộc địa bàn hoạt động hải quan, thực hiện trách nhiệm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do đó, nội dung dự thảo Thông tư cần bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh, khai thác dịch vụ mặt đất. Dự kiến Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 52. Cụ thể trước thời điểm xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hàng không, trách nhiệm của cơ quan Hải quan như sau: Trước thời điểm tàu bay hạ cánh, căn cứ thông tin bộ hồ sơ tàu bay đã khai báo trên Hệ thống một cửa quốc gia, cung cấp thông tin Danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 09 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này, đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh, khai thác dịch vụ mặt đất;

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không như sau: Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ, số quản lý hàng hóa nhập khẩu và danh sách hàng hóa soi chiếu (nếu có) từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hàng không, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh, khai thác dịch vụ mặt đất: Cung cấp thông tin (số lượng mâm, thùng, “kiện nếu có”) hàng hóa đã bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số …. Phụ lục ... ban hành kèm Thông tư này ngay khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa, bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không…

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng, kho, bãi, dịa điểm có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; sửa đổi, bổ sung quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu, cảng, kho, bãi, địa điểm chưa kết nối hệ thống.

Ngọc Linh