Hải quan tăng cường đối thoại, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

06:53 | 13/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Theo đó, năm 2021, cơ quan Hải quan đặt mục tiêu tăng cường tổ chức đối thoại với DN để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý kịp thời.

Hải quan Quảng Ngãi giải đáp vướng mắc, kiến nghị về chính sách và thủ tục hải quan
Hải quan TPHCM hướng dẫn nhiều vướng mắc EVFTA cho doanh nghiệp
Dấu ấn của Hải quan Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- doanh nghiệp

Năm 2021, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tham gia ý kiến và thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, DN.

Bên cạnh đó, nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN. Thực hiện công bố, công khai TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời; đúng quy định; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho cá nhân, tổ chức và DN. Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hiện kiểm soát TTHC. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm và đề ra nhiệm vụ cho năm kế tiếp.

các DN cũng mong muốn, những ý kiến đóng góp, vướng mắc của DN sẽ được cơ quan Hải quan nghiên cứu và giải đáp thỏa đáng. (Trong ảnh là DN nêu vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020). Ảnh: H.Nụ
Những ý kiến đóng góp, vướng mắc của DN sẽ được cơ quan Hải quan nghiên cứu và giải đáp thỏa đáng. (Trong ảnh là DN nêu vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020). Ảnh: H.Nụ

Trong đó, để thực hiện đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đối với TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo đúng quy định thì việc đánh giá tác động TTHC được thực hiện đồng thời với việc đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL theo đúng quy định tại Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, Quyết định số 239/QĐ-BTC ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính và Quyết định số 3290/QĐ-TCHQ ngày 3/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; xây dựng, ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan.

Đối với công tác công bố, công khai các TTHC thì việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các TTHC được thực hiện theo quy định của các quy định, văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong đó, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC có trách nhiệm rà soát, thống kê TTHC tại văn bản QPPL ngay sau khi được ban hành.

Việc niêm yết TTHC được thực hiện thông qua hình thức niêm yết công - khai trên bảng tại trụ sở đơn vị hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ quan thực hiện TTHC.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát các quy định, TTHC nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động XNK, XNC, quá cảnh. Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp. Rà soát các TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện TTHC.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện việc niêm yết công khai tại đơn vị địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đến đội ngũ CBCC nội dung tại các văn bản quy định về kiểm soát TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; các quy chế, quy định có liên quan về kiểm soát TTHC của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan. Tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện TTHC, kịp thời giúp công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp và đúng quy định.

Tăng cường tổ chức đối thoại với DN để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC; đồng thời năm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý kịp thời. Tăng cường đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, DN…

Nụ Bùi