Giá bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

14:29 | 01/06/2021

(HQ Online) - Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Doanh nghiệp nhùng nhằng thực hiện niêm yết sau cổ phần hóa
Phê duyệt phương án cổ phần hóa 2 doanh nghiệp
Hút vốn ngoại vào cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Một số điểm mới về xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
Giá bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa
Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định 4 phương thức bán cổ phần lần đầu.

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn quyết toán, xử lý số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Về giá bán cổ phần lần đầu, Thông tư quy định giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng đấu giá theo kết quả đấu giá quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư này.

Trường hợp bán cổ phần theo hình thức bảo lãnh phát hành thì giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn giá khởi điểm được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Giá bán cổ phần ưu đãi cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP như sau:

Giá bán cổ phần cho đối tượng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP (người lao động tại DN) được xác định bằng 60% giá trị một (1) cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Giá bán cổ phần được mua thêm cho người lao động (được quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP) là giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa. Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại DN CPH bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Về giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Thông tư quay định, trường hợp đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược thì giá bán là giá đặt mua được xác định là trúng đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần bán ra của cuộc đấu giá và không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Trường hợp cuộc đấu giá công khai ra công chúng không thành công thì giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Trường hợp cuộc đấu giá công khai ra công chúng chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Trường hợp có từ hai 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên đăng ký mua cổ phần với khối lượng đăng ký mua bằng hoặc nhỏ hơn số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt hoặc chỉ có một nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần thì giá bán thỏa thuận với từng nhà đầu tư không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Trường hợp cuộc đấu giá công khai ra công chúng không thành công thì giá bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Trường hợp cuộc đấu giá công khai ra công chúng chỉ có một 1 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì giá bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.

Về phương thức bán cổ phần lần đầu, Thông tư quy định 4 phương thức: Phương thức bán đấu giá; Phương thức thỏa thuận trực tiếp; Phương thức bảo lãnh phát hành; Phương thức dựng sổ (Book - Building).

Hoài Anh