Đến năm 2025, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính được số hoá

18:45 | 05/07/2021

(HQ Online) - Theo Quyết định số 917/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính được số hoá.

3,9 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia
Gần 70.000 hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 5
100% trung tâm phục vụ hành chính công triển khai số hóa hồ sơ
Đến năm 2025, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính được số hoá
Việc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sẽ theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Ảnh: T. Bình

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động là triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Theo Kế hoạch hành động, mục tiêu trong năm 2021 của Bộ Tài chính đặt ra là thực hiện kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính với các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hoá hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hành thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Đến năm 2023 – 2025, các mục tiêu đặt ra gồm: Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/ 01 hồ sơ vào năm 2025.

Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Hoài Anh