Công ty cổ phần Sametel bị xử phạt 170 triệu đồng

08:21 | 19/03/2022

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sametel (địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) số tiền 170 triệu đồng vì những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán “chui”, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
Công ty Atesco bị xử phạt 235 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn
Hai công ty chứng khoán bị xử phạt
Công ty cổ phần Sametel bị xử phạt 170 triệu đồng
Công ty cổ phần Sametel bị xử phạt 170 triệu đồng vì những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin đối với Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế bị lỗ tại Báo cáo tài chính quý 1-2/2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, 2021, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019; Báo cáo thường niên năm 2019, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Doanh nghiệp này đồng thời cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 không có thông tin về thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Ban kiểm soát.

Đồng thời, theo các báo cáo tài chính bán niên năm 2020, 2021 được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan là Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom nhưng các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 không trình bày các giao dịch với bên liên quan này.

Hoài Anh