Công tác hoàn thiện thể chế ngành Tài chính bám sát yêu cầu của thực tiễn

08:07 | 15/01/2023

(HQ Online) - Trong năm 2022, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng các đề án đã được Bộ Tài chính thực hiện chủ động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN.

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh các kịch bản điều hành giá sát với tình hình thực tế
Hoàn thiện chính sách về hải quan - yêu cầu tất yếu khi chuyển đổi số
Kho bạc Nhà nước huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát nhu cầu của ngân sách trung ương
Thể chế tài chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính – NSNN.
Thể chế tài chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính – NSNN.

Về công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng các đề án quan trọng trong lĩnh vực tài chính - NSNN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ phát sinh được giao, căn cứ yêu cầu tình hình thực tiễn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh và bình ổn giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã hoàn thành 76 đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó, đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); cho ý kiến đối với dự án Luật Giá (sửa đổi) và thông qua 3 nghị quyết; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết và cho ý kiến về định hướng sửa các luật thuế; trình Chính phủ ban hành 17 nghị định và đang xem xét ban hành 29 dự thảo nghị định. Như vậy, số lượng nghị định do Bộ Tài chính chủ trì chiếm 44,7% tổng số nghị định của Chính phủ ban hành (103 nghị định).

Trong năm 2022, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 quyết định và đang xem xét ban hành 3 dự thảo quyết định. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 68 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN. Ước tính cả năm, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành 80/85 đề án, nhiệm vụ được giao. Một số đề án, nhiệm vụ chậm triển khai hoặc phải xin lùi tiến độ sang năm sau do phải tiếp tục nghiên cứu đánh giá đầy đủ cơ sở hoặc phụ thuộc vào tiến độ xây dựng của các đề án, nhiệm vụ khác có liên quan.

Trong triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã thường xuyên rà soát, hệ thống hóa danh mục văn bản pháp luật; cập nhật thông tin về văn bản mới ban hành, đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách chế độ mới; hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế, chính sách tài chính cho doanh nghiệp, người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực và phát huy hiệu quả chính sách.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đã triển khai các Báo cáo nghiên cứu rà soát các luật và phối hợp với các cơ quan có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2023-2025, trong đó đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung nghiên cứu rà soát Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đang nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Đề án sửa đổi 3 Luật này. Đồng thời, đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu, rà soát đối với các Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát 06 Luật này gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng các đề án năm 2022 được Bộ Tài chính thực hiện chủ động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Việc tham mưu xây dựng, ban hành chính sách pháp luật ngành Tài chính cũng bám sát yêu cầu của thực tiễn, kịp thời đề xuất ban hành các văn bản pháp luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát áp lực tăng giá cả, lạm phát, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới. Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Tài chính, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị khẩn trương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính. Chỉ thị nhấn mạnh, ngành Tài chính chủ động rà soát các chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính; kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách pháp luật tài chính trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong rà soát, xây dựng thể chế. Mọi chính sách, pháp luật tài chính phải hướng tới người dân và doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp phát huy hết nội lực, khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước…

Hoài Anh