Chi nhánh công ty Vacxin Việt Nam đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan

15:23 | 04/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 257/QĐ-TCHQ công nhận Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Thêm 3 doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Có 970 đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động
Tạm dừng hoạt động 1 đại lý, thu hồi 2 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

Quyết định 257/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 3/2/2021.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến hết năm 2020, có 970 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan với hơn 1700 cá nhân được cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc các đại lý này.

N.Linh