Chỉ còn số ít vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chưa được phân bổ

10:08 | 02/08/2021

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 7, các bộ, ngành địa phương đã phân bổ gần hết số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được giao.

Kho bạc Nhà nước đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước kiến nghị thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đảm bảo hiệu quả
Hà Nội xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc, thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chỉ còn số ít vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chưa được phân bổ
Đến nay tổng số vốn đã phân bổ đạt 100,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Ảnh: Internet.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 là 604.652,19 tỷ đồng (đã bao gồm 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bố kế hoạch vốn năm 2021, có 34 bộ và 39 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, tổng số vốn đã phân bổ đạt 100,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tuy nhiên, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 56.674,47 tỷ đồng. Do vậy, đến nay vẫn còn tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 52.415 tỷ đồng. Trong đó: vốn trong nước là 47.072 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 5.342 tỷ đồng.

Cụ thể, tại các bộ, cơ quan trung ương, số vốn chưa phân bổ chiếm 19,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; số vốn chưa phân bổ tại các địa phương chiếm 8,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đánh giá, đối với nguồn ngân sách trung ương, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 43/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 15/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: An Giang (43,33%), Cần Thơ (40,55%).

Thùy Linh