Facebook Twitter youtube Tiktok

15 năm gánh vác “sứ mệnh” cải cách hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành, với phương châm “Nghiên cứu cơ bản - kế thừa sáng tạo - thực nghiệm hiệu quả - nhân rộng triển khai”, lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích quan trọng.
Đẩy nhanh tiến độ cải cách, hiện đại hóa Hải quan
Phát triển đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại
Công nghệ thông tin - “chìa khóa” thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hải quan
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 vào tháng 6/2021.
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 vào tháng 6/2021.

Lực lượng nòng cốt về cải cách hiện đại hóa hải quan

Trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng với thế giới cũng như các yêu cầu nội tại, đòi hỏi Hải quan Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đồng thời vẫn phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Để triển khai thành công công tác cải cách, hiện đại hóa của Ngành, cần thiết phải có một mô hình cơ quan chuyên trách phù hợp, vừa tham mưu, chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện trên phạm vi toàn Ngành, ngày 17/4/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1749/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Cải cách hiện đại hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Trưởng ban. Theo đó, lực lượng chuyên trách thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa được giao 4 nhóm nhiệm vụ chính là: Xây dựng và quản trị thực hiện chiến lược cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan; Phát triển quan hệ đối tác Hải quan với các bên có liên quan; Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan và Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong các lĩnh vực công tác hải quan. Cùng thời điểm đó, ở các đơn vị thuộc Tổng cục và cấp cục hải quan tỉnh, thành phố đã xây dựng lực lượng bán chuyên trách làm đầu mối triển khai công tác cải cách hiện đại hóa. Đây là các lực lượng nòng cốt trong công tác cải cách hiện đại hóa của Ngành.

Những ngày đầu thành lập, ngành Hải quan chưa có các kế hoạch trung hạn và dài hạn công tác cải cách hiện đại hóa, các đơn vị trong toàn Ngành triển khai nhiệm vụ tương đối độc lập, thiếu gắn kết, chưa theo định hướng chung, các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu thực hiện bằng phương thức thủ công và bán thủ công dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan chưa cao… Vì thế, lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa đã mạnh dạn nghiên cứu các chuẩn mực hải quan hiện đại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và triển khai thí điểm một số nội dung trọng tâm.

Có thể kể đến việc xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2008-2010; xây dựng và quản trị chiến lược, kế hoạch theo định hướng của WCO; nghiên cứu về quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp. Cùng với đó là phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan bằng hệ thống chỉ số; triển khai thí điểm thành công thủ tục hải quan điện tử; hình thành bộ máy và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Bước ngoặt về cải cách thủ tục hải quan

Từ sự thành công của Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2008-2010, đứng trước yêu cầu cấp thiết phải có định hướng dài hơi hơn cho ngành Hải quan, cùng với việc hoàn thiện phương pháp luận xây dựng và quản trị chiến lược, kế hoạch theo định hướng của WCO, Tổng cục Hải quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2015 với tầm nhìn, mục tiêu từ tổng quát trong toàn Ngành đến cụ thể đối với các lĩnh vực nghiệp vụ đến năm 2020.

Sau 5 năm thực hiện, nhờ điều phối, quản trị chung của lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa hải quan, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, thống nhất công tác cải cách hiện đại hóa, thực hiện thành công Kế hoạch và cơ bản hoàn thành mục tiêu 5 năm của Chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.

Về thủ tục hải quan điện tử, tiếp nối việc thí điểm từ năm 2009, năm 2012, lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa hải quan đã chủ trì triển khai mở rộng thí điểm đối với 102 chi cục hải quan tại 21/34 cục hải quan tỉnh, thành phố. Sau đó, năm 2013, thủ tục hải quan điện tử đã chuyển đổi thành công từ thí điểm sang thực hiện chính thức, với cơ sở dữ liệu chuyển từ xử lý phân tán tại các chi cục sang xử lý tập trung tại Tổng cục Hải quan, trở thành tiền đề quan trọng cho việc triển khai Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS).

Cũng trong giai đoạn này, một nhiệm vụ quan trọng mà Hải quan Việt Nam được Chính phủ giao là chủ trì là triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, hướng tới triển khai Cơ chế một cửa ASEAN. Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa đã tích cực triển khai các hoạt động như làm việc, thúc đẩy các bộ, ngành liên quan phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật làm nền tảng để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; chủ trì thiết kế, xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa; khai trương kỹ thuật Cổng thông tin một cửa quốc gia và triển khai thí điểm một số thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương.

Từ tháng 9/2015, Cơ chế một cửa ASEAN đã kết nối kỹ thuật thành công với 4 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore). Hiện nay các nước thành viên đang triển khai giai đoạn 2 kết nối thử nghiệm để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN và sẵn sàng để chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN khi Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực.

Tiếp tục xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại

Tiếp nối các kết quả đạt được và trước yêu cầu định hướng lớn, lâu dài cho ngành Hải quan nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của Đảng, Nhà nước, Chiến lược Tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030, hiện Tổng cục Hải quan đã xây dựng và trình Chính phủ Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 với tầm nhìn, mục tiêu đến năm 2025 và đến năm 2030 là “Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan.

Hiện lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa đang xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025. Kế hoạch xác định và đặt ra 9 nhóm chỉ tiêu (theo đó có 2 nhóm chỉ tiêu với 21 chỉ tiêu thành phần); 10 nhóm các giải pháp toàn diện, đồng bộ, đầy đủ chi tiết, cụ thể liên quan đết tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ và quản lý nội ngành Hải quan để triển khai thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 1 đến năm 2025. Trên cơ sở 10 nhóm giải pháp, Kế hoạch đã xây dựng và xác định trên 300 hoạt động cụ thể hóa thực hiện các giải pháp, trong đó đã xác định rõ kết quả đầu ra, lộ trình thực hiện và phân công đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo khả thi, đồng bộ và thống nhất.

Trải qua bề dày 15 năm xây dựng và phát triển, lực lượng chuyên trách cải cách hiện đại hóa tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương công vụ và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục nhiệt huyết, tận tâm, tích cực đóng góp trí tuệ; coi đây là niềm tự hào; góp phần tích cực để đạt được mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Quang Hùng

Tin liên quan

Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

(HQ Online) - Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 77 kg pháo hoa nổ qua biên giới.
Tổng cục Hải quan hỏa tốc tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế

Tổng cục Hải quan hỏa tốc tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế

(HQ Online) - Trước phản ánh của doanh nghiệp gặp khó khăn do vướng các quy định về xuất nhập khẩu dược liệu của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 35/CĐ-TTg, ngày 12/4, Tổng cục Hải quan đã có văn bản tháo gỡ vướng mắc, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế làm rõ chính sách quản lý đối với mặt hàng tinh dầu xuất khẩu có tính lưỡng dụng.
Khen thưởng các lực lượng phối hợp phá chuyên án 100 kg ma tuý đá tại Quảng Trị

Khen thưởng các lực lượng phối hợp phá chuyên án 100 kg ma tuý đá tại Quảng Trị

(HQ Online) - Chiều 12/4/2024, tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Trị, Tổng cục Hải quan tổ chức Chương trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc các lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 100kg ma tuý ngày 30/3/2024.
Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

(HQ Online) - Trong Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 6/2/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho thương mại nông sản.
Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa XNK tăng lên nhanh chóng đã khiến khối lượng công việc hàng ngày CBCC Hải quan phải xử lý cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Trong khi đó, công tác quản lý thuế XNK là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên của ngành Hải quan. Do đó, thực trạng số hóa và triển khai phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thuế của ngành Hải quan đang là bài toán đặt ra để đáp ứng nhiệm vụ thu đúng, thu đủ thuế cho NSNN.
Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan là đảm bảo vận hành các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ việc khai báo hải quan của doanh nghiệp và nhiệm vụ thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hệ thống CNTT thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.
Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về ngân hàng phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.
Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

(HQ Online) - Cục Hải quan Đồng Nai sẽ đề nghị Tổng cục Hải quan được làm thí điểm đi đầu trong quá trình triển khai thực hiện Hải quan số, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp và hưởng ứng để góp phần giúp công tác chuyển đổi số của ngành Hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, việc xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh là một vấn đề mới, chưa có tiền lệ, còn thiếu cơ sở pháp lý. Theo đó, Mô hình cửa khẩu thông minh phải đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dữ liệu thông tin với phía Trung Quốc khi thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn.
Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online) - Bộ Công Thương đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).
5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

(HQ Online) - Nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế… là những giải pháp trọng tâm đặt ra để thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới của ngành Hải quan.
Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

(HQ Online) - Hải quan Việt Nam xác định xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với công tác quản lý, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC tại các cảng biển quốc tế tại Việt Nam là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

(HQ Online) - Kết quả tích cực trong thực hiện hải quan điện tử là nền tảng quan trọng để ngành Hải quan tập trung thực hiện các mục tiêu về Hải quan số, Hải quan thông minh.
Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

(HQ Online) - Đó là đánh giá của ông Dan Garcia, Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý an ninh và chuỗi cung ứng Mỹ do phóng viên Tạp chí Hải quan phỏng vấn bên lề Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO vừa diễn ra tại Hà Nội.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Công đoàn Cục Hải quan TPHCM tổ chức Chương trình “Hành trình trái tim”

Công đoàn Cục Hải quan TPHCM tổ chức Chương trình “Hành trình trái tim”

Trong 2 ngày 13 và 14/4, Công đoàn Cục Hải quan TPHCM đã tổ chức Chương trình “Hành trình trái tim” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư qua kiểm toán chương trình nông thôn mới

Nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư qua kiểm toán chương trình nông thôn mới

Nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư qua kiểm toán chương trình nông thôn mới.
Vì sao “cuộc chiến” vào lớp 10 ở Hà Nội  luôn căng thẳng?

Vì sao “cuộc chiến” vào lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng?

Dự kiến, năm học 2023 - 2024, số học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Hà Nội tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS khoảng 135.000 em (tăng 5.000 em so với năm học trước). Nhiều phụ huynh lo lắng với số lượng tăng 5.000 học sinh, áp lực thi vào các trường THPT
Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoạt động khởi sắc

Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoạt động khởi sắc

Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh đã có tín hiệu khởi sắc.
Ứng dụng công nghệ AI, sản phẩm của TECHPRO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Ứng dụng công nghệ AI, sản phẩm của TECHPRO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Bằng việc áp dụng các công nghệ mới từ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện khuôn mặt… sản phẩm VIME của TECHPRO đã vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phiên bản di động