Xây dựng quy trình hoàn thuế mới

19:33 | 15/02/2022

(HQ Online) - Ngày 15/2, Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình ban hành kèm Quyết định 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng phương tiện giao thông vận tải
Xây dựng quy định về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Xây dựng quy trình hoàn thuế mới
Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến dự thảo quy trình hoàn thuế mới.

Cần thiết xây dựng quy trình hoàn thuế mới

Theo Tổng cục Thuế, quy trình hoàn thuế hiện nay được ban hành theo Quyết định số 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế áp dụng từ ngày 1/7/2011. Quy trình hoàn thuế 905 đã giúp cơ quan Thuế theo dõi, quản lý người nộp thuế thực hiện các thủ tục về hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công chức thuế, cơ quan Thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổng cục Thuế nhận định, trong công tác quản lý hoàn thuế, các cơ quan Thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ, công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế, đặc biệt là hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhiều cơ quan Thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế cho các doanh nghiệp từ bộ phận tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ, nên người nộp thuế đã có ý thức cao trong việc chấp hành ngay từ công tác kê khai thuế đảm bảo chính xác và đúng quy định, số liệu chính xác.

Đến nay, sau khi Luật Quản lý thuế số 38/QH14 ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, thẩm quyền quyết định hoàn thuế, trình tự và thủ tục hoàn thuế. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Đồng thời, để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành, cần thiết xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình ban hành kèm Quyết định 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, để đảm bảo tính khả thi của quy trình khi ban hành, các đơn vị, cơ quan Thuế các cấp tập trung tham gia ý kiến vào quy trình để đảm bảo tính thống nhất và nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời gian, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với từng công chức, bộ phận chức năng quản lý thuế thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Cùng với đó là quy trình thực hiện trên nền tảng tự động hoá tối đa các bước công việc nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoàn thuế, kiểm soát công tác quyết toán hoàn thuế. Quy trình phải có sự kết nối, đồng bộ giữa các quy trình quản lý thuế khác có liên quan trên cơ sở quản lý rủi ro, ứng dụng thanh tra, kiểm tra, ứng dụng về kiểm tra nội bộ trong công tác kiểm soát hoàn thuế. Đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, các đơn vị, cơ quan Thuế các cấp chú trọng một số nội dung.

Cụ thể hơn các bước tiếp nhận hồ sơ

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) Lê Thị Duyên Hải đã trình bày những nội dung của dự thảo quy trình hoàn thuế. Cụ thể, quy trình hoàn thuế gồm 3 phần: quy định chung; nội dung của quy trình bao gồm quy định cụ thể trong tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn của từng trường hợp hoàn thuế; tổ chức thực hiện.

Theo đại diện Vụ Kê khai và Kế toán thuế, dự thảo quy trình hướng dẫn rõ và cụ thể hơn đối với bước tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử, đảm bảo điện tử hoá một cách tối đa các bước công việc cần thực hiện; danh mục hóa các trạng thái hồ sơ hoàn thuế, mã lỗi, phân công xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế… để hỗ trợ công tác giải quyết hoàn thuế.

Cùng với đó, tập trung vào việc phân tích hồ sơ, xác định điều kiện được hoàn, đi sâu vào bản chất của số thuế đề nghị hoàn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, quy định các nguyên tắc nghiệp vụ thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo ghi nhận, kiểm soát, hạch toán đúng, đầy đủ kịp thời thông tin hồ sơ hoàn thuế, quyết định, lệnh hoàn trên hệ thống TMS.

Dự thảo cũng quy định việc lưu hành văn bản (gồm văn bản công nhận và các thông báo trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế) bằng hình thức điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu về chủ trương lưu hành văn bản điện tử của Chính phủ và đẩy mạnh giao dịch điện tử với người nộp thuế của cơ quan Thuế các cấp.

Đối với hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân tự quyết toán, để giải quyết, đề xuất ban hành quyết định hoàn thuế thì toàn bộ dữ liệu của người nộp thuế phải cân khớp, đảm bảo chính xác số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa; phân công cụ thể bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hoàn thuế thu nhập cá nhân là bộ phận quản lý thu nhập cá nhân.

Còn đối với hồ sơ hoàn đối với các trường hợp tổ chức là doanh nghiệp, dự thảo quy định việc phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan Thuế trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết hoàn thuế theo hướng tránh trùng lắp trong xử lý của cơ quan Thuế, giảm thủ tục cho người nộp thuế.

Dự thảo quy trình cũng đã bỏ một số nội dung không còn phù hợp và sửa đổi, bổ sung về thời gian giải quyết hồ sơ, chế độ báo cáo, tổ chức thực hiện và mẫu biểu quy trình để phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung quy trình.

Tại hội thảo, các điểm cầu tại các cục thuế và điểm cầu Tổng cục Thuế đã trao đổi, thảo luận các nội dung về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo pháp luật thuế, đối với trường hợp tổ chức là doanh nghiệp, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân tự quyết toán cũng như tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn nộp thừa.

Thùy Linh