Vận nước đang lên

10:56 | 25/01/2020

(HQ Online) - Vui đón Xuân Canh Tý đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhìn lại hành trình đã qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã để lại nhiều dấu ấn vĩ đại được lịch sử và bạn bè thế giới ghi nhận. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, quyết tâm làm trong sạch Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm cũng là một dấu ấn lớn trong niềm tin của nhân dân.  

van nuoc dang len Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng
van nuoc dang len Những kết quả quan trọng trong kiểm tra thi hành kỷ luật của Đảng
van nuoc dang len
Quảng trường Ba Đình.

Thành quả

90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong đó, phải kể đến 3 cuộc thắng lợi vĩ đại đã được lịch sử dân tộc và bạn bè thế giới công nhận: Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc cách mạng chấm dứt chế độ phong kiến, thuộc địa ở nước ta và mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Thắng lợi vĩ đại thứ hai đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Chúng ta đã chiến thắng những thế lực đế quốc mạnh nhất của thế kỷ XX, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn non sông, đất nước. Những chiến thắng vang dội lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi thứ ba là thắng lợi của công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 tới nay. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cả về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống của nhân dân được tăng cao. Đảng đã đưa đất nước ta, dân tộc ta từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu đến nay nước ta đã có nền kinh tế phát triển trung bình. Thu nhập đầu người năm 1986 chỉ có hơn 100 USD/người/năm thì bây giờ lên 2.200 USD/người/năm. Đặc biệt là sự chuyển biến căn bản trong nông nghiệp từng bước được công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Về chính trị, chúng ta giữ vững được sự ổn định, xây dựng hệ thống chính trị ngày một lớn mạnh. Chúng ta phải ghi nhận vai trò của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước, hoàn thành được cương lĩnh, đường lối, lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn và không ngừng chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, Đảng ta đang thực hiện tốt những chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt là chúng ta giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, độc lập, hòa bình, hợp tác, phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hiện tại chúng ta đã có quan hệ quốc tế với 187 nước về ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược với 16 nước. Việt Nam cũng đã tham gia vào các tổ chức của Liên hợp quốc, của khu vực, nâng cao vị thế ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới. chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Với những thành quả này, tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay”. Cơ đồ ở đây chính là thành quả cách mạng, đất nước độc lập. Đời sống nhân dân cũng thay đổi. Vị thế của đất nước trong quan hệ quốc tế được tăng cao.

Thực tế đã chứng minh và khẳng định vai trò lịch sử của Đảng ta - vai trò lãnh đạo, dẫn dắt cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng. Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặt ra hết sức cấp bách, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ và toàn diện, nhằm ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cuộc đấu tranh chống lại sự suy thoái của cán bộ đảng viên trong Đảng đã được phát động ngay từ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI năm 2012. Đặc biệt sau này, sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thì nhiệm vụ chống tiêu cực, chống suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên được thực hiện bài bản hơn, với quyết tâm chính trị cao hơn. Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, xử lý cán bộ sai phạm này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân rất nhiều về Đảng. Và hiệu quả rõ nét nhất chính là lòng tin của nhân dân vào Đảng. Điều đó thể hiện tính nghiêm minh và quyết tâm của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Cắt bỏ những “u nhọt”, quyết tâm làm trong sạch Đảng, đó là một trong những dấu ấn trong quyết tâm lãnh đạo của Đảng.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ Đại hội XII đến nay, Đảng ta nêu cao quyết tâm chính trị, tuyên chiến với những hư hỏng, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vô cảm xa dân. Câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: " Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy" tại tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7/2017 đã trở thành quyết tâm chính trị, thành xu thế, phong trào không thể cưỡng lại được. Kết quả chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua cho thấy những tín hiệu khởi sắc, rất đáng mừng. Nhiều vụ tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh trước pháp luật, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu có vi phạm.

Tiếp tục chỉnh đốn để lớn mạnh

Năm 2020 sẽ diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó đã góp phần quan trọng tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của đất nước ta như ngày nay. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu và thuận lợi nêu trên, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đi liền với thuận lợi trong quá trình phát triển là những yêu cầu, nhiệm vụ mới, thách thức mới và mâu thuẫn mới.

Nhìn lại những năm qua cho thấy, kinh tế - xã hội nước ta tuy đã có bước phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số yếu kém, bất cập; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Trong bối cảnh hiện nay, chuẩn bị cho Đại hội Đảng không chỉ có công tác nhân sự, còn nhiều nội dung khác rất quan trọng, trong đó có văn kiện; cần tổng kết những mô hình mới, cách làm hay của các địa phương đưa vào văn kiện. Đó là những vấn đề đại hội lần này phải tổng kết được, để từ đó định hướng không chỉ là chuẩn bị cho một nhiệm kỳ, mà phải có tầm nhìn xa, hình dung trong 10 - 15 năm tới hướng phát triển sẽ thế nào.

Song song đó, chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Quan điểm của Đảng về công tác cán bộ đã nêu rất rõ trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đó là kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng...

Đất nước đang vào Xuân! Cả dân tộc Việt Nam với khí thế vui tươi “Mừng Xuân, mừng Đảng” và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng)