Từng bước cải thiện chất lượng của Báo cáo tài chính nhà nước

17:08 | 20/08/2022

(HQ Online) - Dù việc lập Báo cáo tài chính nhà nước là nhiệm vụ mới triển khai trong vài năm trở lại đây nhưng Kho bạc Nhà nước đã từng bước hoàn thiện thể chế chính sách và khắc phục khó khăn để có thể đáp ứng yêu cầu cũng như nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Thêm một số đơn vị phải lập Báo cáo tài chính nhà nước
Sửa đổi một số quy định liên quan đến Báo cáo tài chính nhà nước
Kinh nghiệm hay từ việc lập báo cáo tài chính nhà nước
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. 	Ảnh: TL
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh: TL

Đưa Hệ thống thông tin Tổng kế toán nhà nước vào hoạt động

Thực hiện quy định của Luật Kế toán 2015, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các văn bản hướng dẫn, Kho bac Nhà nước (KBNN) đã triển khai lập BCTCNN đầu tiên cho năm tài chính 2018. Đến nay, KBNN đã hoàn thành tổng hợp lập BCTCNN năm 2018, 2019, 2020 để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. BCTCNN đã phản ánh bức tranh sơ khai về tài sản, nguồn vốn của Nhà nước và được các cấp có thẩm quyền ghi nhận.

Theo KBNN, thời gian qua, đơn vị luôn chủ động, tích cực phối hợp, tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước, đảm bảo nguồn thông tin đầu vào của BCTCNN. Trong đó, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước cấp trên là các hướng dẫn có tính chất cơ bản, áp dụng cho phần lớn các đơn vị kế toán thuộc khu vực nhà nước đã được Bộ Tài chính ban hành để triển khai áp dụng từ năm tài chính 2018.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước khác (như: Nợ công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Dự trữ nhà nước, Quỹ tích lũy trả nợ, Thuế xuất nhập khẩu, Ngân sách và tài chính xã, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công) để áp dụng từ năm tài chính 2019, 2020. Cùng với đó, đối với các đơn vị chưa kịp sửa đổi chế độ kế toán trong năm 2019 và 2020, KBNN đã chủ động trao đổi, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị lập và gửi cho KBNN báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo mẫu thiết kế riêng đã được thống nhất.

Để triển khai BCTCNN, KBNN cũng đã chủ động có các văn bản hướng dẫn chi tiết cho toàn hệ thống để thực hiện công tác tổng hợp và lập BCTCNN các năm 2018, 2019, 2020. Song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, KBNN đã khẩn trương triển khai xây dựng Hệ thống thông tin Tổng kế toán nhà nước để chính thức vận hành hệ thống từ tháng 7/2019, kịp thời hỗ trợ đắc lực cho công tác gửi báo cáo của các đơn vị cũng như công tác tổng hợp, lập BCTCNN đầu tiên năm 2018.

Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý

KBNN cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ phải có lộ trình cụ thể để hoàn thiện công tác lập BCTCNN, sớm công khai BCTCNN theo quy định của Luật Kế toán. Trước yêu cầu này, KBNN đang xây dựng lộ trình hoàn thiện công tác lập BCTCNN nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để từng bước hoàn thiện BCTCNN các năm tiếp theo.

Trước tiên, KBNN sẽ sớm hoàn thiện khung pháp lý về BCTCNN, ban hành Chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Cùng với đó là sửa đổi, bổ sung các quy định về việc cung cấp thông tin, tổng hợp, lập BCTCNN, hoàn thiện khung pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng phù hợp với quy định của chuẩn mực công.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án, lộ trình phản ánh giá trị tài sản kết cấu hạ tầng khác (hàng không, đường sắt quốc gia, hàng hải, đường thủy nội địa, thủy lợi…) và tài sản nhà nước khác (như di sản…) vào BCTCNN và đẩy nhanh việc theo dõi, quản lý, báo cáo về các tài sản này đảm bảo phù hợp với lộ trình hoàn thiện công tác lập BCTCNN.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cấp hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước, trong đó trước mắt ưu tiên hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo đầu vào phù hợp với khung pháp lý hiện hành, đẩy mạnh tự động hóa, giảm thiểu thao tác nhập thủ công trên hệ thống; thiết lập chức năng khai thác, phân tích thông tin báo cáo theo nhiều chiều, đảm bảo tính ổn định và thân thiện với người dùng. Về dài hạn, trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng kết nối/giao diện với hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, kết nối với mạng lưới của Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính nhà nước tập trung để cung cấp số liệu tài chính nhà nước nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, KBNN sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán trong khu vực nhà nước thông qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cải tổ bộ máy kế toán; đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác BCTCNN của hệ thống KBNN, đặc biệt là trong việc nghiên cứu, phân tích chuyên sâu BCTCNN.

Đồng thời, KBNN sẽ tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị cung cấp thông tin trong quá trình tiếp nhận báo cáo đầu vào, kịp thời tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan (cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài sản nhà nước…) trong công tác lập BCTCNN và báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Thùy Linh