Trường hợp nào được miễn thuế đối với sản phẩm gia công xuất khẩu?

07:43 | 03/12/2020

(HQ Online) - Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thắc mắc nguyên vật liệu NK của DN chế xuất đưa đi thuê DN nội địa gia công có được miễn thuế XK.

Thực hiện xử lý thuế đối với hàng hóa NK để gia công đưa đi gia công lại
Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?

Theo Tổng cục Hải quan, về thủ tục hải quan Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “1. Hàng hóa do DN chế xuất thuê DN nội địa gia công: a) DN nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương 3 thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, DN nội địa được lựa chọn thực hiện tại chi cục hải quan quản lý DN chế xuất. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ DN” trên tờ khai hải quan, DN nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ; b) DN chế xuất không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Trường hợp đưa hàng hóa từ DN chế xuất vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (DN nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương 2 thông tư này”.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN chế xuất thuê DN nội địa gia công thì DN chế xuất không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

4007-img-1225
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Liên quan đến chính sách thuế, điểm c, khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 đã quy đinh cụ thể khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, đảm bảo điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định cụ thể hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công XK theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK.

Với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN chế xuất NK hàng hóa từ nước ngoài vào DN chế xuất thì không phải kê khai nộp thuế. DN nội địa NK số hàng hóa đó từ DN chế xuất để gia công theo hợp đồng gia công với DN chế xuất thì được miễn thuế NK.

Sản phẩm gia công của DN nội địa XK cho DN chế xuất được miễn thuế XK. Trường hợp sản phẩm gia công XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm XK. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nụ Bùi