Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán bội chi ngân sách nhà nước hơn 161 nghìn tỷ đồng

14:07 | 22/07/2021

(HQ Online) - Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng; bội chi NSNN 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 177.193,703 tỷ đồng).

6 nguyên tắc trong phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Tăng thu ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế
Chi ngân sách 463,7 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm
Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán bội chi ngân sách nhà nước hơn 161 nghìn tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 tại phiên họp Quốc hội sáng nay 22/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2019; trên cơ sở tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn và thẩm định quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương duyệt, Chính phủ báo cáo quyết toán NSNN năm 2019.

Cụ thể, dự toán thu NSNN 1.411.300 tỷ đồng, quyết toán 1.553.611,589 tỷ đồng, tăng 10,1% (142.311,589 tỷ đồng) so với dự toán; chủ yếu do tăng thu từ các khoản thu về nhà, đất, thu khác ngân sách, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô; ngân sách Trung ương (NSTW) tăng (gồm cả nguồn viện trợ) 33.450,42 tỷ đồng, ngân sách địa phương (NSĐP) tăng 108.861,169 tỷ đồng;

Dự toán chi NSNN 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% (giảm 106.407,051 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Quyết toán chi NSTW là 586.806,247 tỷ đồng, thấp hơn 11,7% so với dự toán; quyết toán chi NSĐP là 940.086,702 tỷ đồng, thấp hơn 3,0% so với dự toán; số còn lại, một số khoản được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng tiếp và một số nội dung hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN.

Về bộ chi NSNN và các khoản vay bù đắp bội chi NSNN, “tư lệnh” ngành tài chính nêu rõ, tại Nghị quyết số 70/2018/QH14, mức bội chi NSNN được quyết định là 222.000 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP. Quyết toán số bội chi NSNN là 161.490,73 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP thực hiện, giảm 60.509,27 tỷ đồng (1% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định.

Trong đó, NSĐP quyết toán không bội chi, giảm so với dự toán 12.500 tỷ đồng; NSTW quyết toán 161.490,73 tỷ đồng, bằng 77,1% dự toán, giảm 48.009.27 tỷ đồng; giảm 0,8% GDP so với dự toán Quốc hội quyết định.

Về nguồn bù đắp bội chi của NSTW, báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Vay trong nước 123.312,361 tỷ đồng; vay ngoài nước 38.178,369 tỷ đồng. Các khoản vay đa dạng về kỳ hạn nợ, nâng kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vay trong nước, nhờ đó kỳ hạn vay bình quân năm 2019 đã được kéo dài.

Trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nêu rõ, thu NSNN năm 2019 vượt dự toán 10,1% thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện quản lý thu, cải cách hành chính trong quản lý thuế.

Tuy nhiên, số tăng thu 2019 chủ yếu từ đất, tài nguyên và từ thu hồi vốn của nhà nước… thể hiện cơ cấu thu chưa bền vững, phụ thuộc nhiều các yếu tố thiếu ổn định, không thường xuyên. Hạn chế này diễn ra trong cả giai đoạn 2015-2019 nên cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm để khắc phục trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi NSNN, bằng 65,2% tổng quyết toán chi NSNN, cao hơn mục tiêu đề ra là dưới 64%. Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng cao ngoài nguyên nhân khách quan do chi cho các chính sách xã hội lớn còn do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách và triển khai thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn bất cập, vướng mắc.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường đề nghị Chính phủ có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, xử lý dứt điểm các kiến nghị chưa được thực hiện từ năm 2018 về trước; xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chưa hoặc không thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

“Bên cạnh đó, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với thực tiễn; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các quỹ, không trùng lặp nhiệm vụ của NSNN, tránh lãng phí, dàn trải và phân tán nguồn lực của nhà nước”, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng. Trong đó, số thu NSNN theo dự toán là 1.553.611,589 tỷ đồng, thu chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 là 434.356,624 tỷ đồng, thu từ kết dư năm 2018 là 150.570,478 tỷ đồng và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 1.100,755 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng. Trong đó, chi NSNN theo dự toán là 1.526.892,949 tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 592.648,814 tỷ đồng.

Bội chi NSNN 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 177.193,703 tỷ đồng).

Thanh Nguyễn