Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025

16:41 | 20/08/2020

(HQ Online) - Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016 - 2020, tại hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI tổ chức sáng 20/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 – 2025.

3546 img 5571
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Quang Hùng

Qua đó, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, công chức Hải quan trong việc thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tới.

Phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2021 – 2025 có chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo, thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 5 năm 2021 – 2025”.

Với mục tiêu, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Hải quan chung sức, đồng lòng, phát huy sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

0437 img 5583
Quang cảnh hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI tại đầu cầu Tổng cục Hải quan. Ảnh: Quang Hùng

Những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể được triển khai gồm:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với các hình thức phong phú, sinh động; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các phong trào do Đảng, Nhà nước và Chính phủ phát động trong giai đoạn 2020-2025.

Thứ hai, lãnh đạo, cấp ủy và các đảng viên phải đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ) theo các Quy định số 101 – QĐ/TW ngày 07/6/2012, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ quan hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử; áp dụng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý hải quan.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội, Chính phủ giao và quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025 số thu NSNN thông qua thu thuế điện tử và thông quan 24/7 đạt 100%. Công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ năm sau cao hơn năm trước.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ; không để xẩy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch với sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí làm việc.

Thứ bảy, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: “Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến”.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan đoàn kết, gương mẫu, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021- 2025, lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam.

N.Linh