Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

16:05 | 11/09/2019

(HQ Online) - Ngày 11/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp (2014-2019).

thuong vu quoc hoi cho y kien ve bao cao so ket 5 nam trien khai thi hanh hien phap
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật phát biểu.

Nghiêm túc, bài bản, toàn diện

Tóm tắt Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo sát sao công tác triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm việc thực hiện các hoạt động được tiến hành nghiêm túc, bài bản, toàn diện.

Công tác xây dựng luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp được các cơ quan quan tâm và chỉ đạo sát sao, có những giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp, gắn kết với việc thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp được xác định tại các nghị quyết của Đảng.

Tính đến hết tháng 6/2019, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 69 trên tổng số 90 luật, pháp lệnh; còn 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục này chưa được ban hành. Ngoài ra, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn ban hành 34 luật, pháp lệnh không nằm trong Danh mục.

Các cơ quan, tổ chức đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp khác nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động đề xuất các nội dung, giải pháp để triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp; tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, lập quy; chỉ đạo việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, pháp lệnh; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và hoạch định chính sách, đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề nghị làm rõ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với 6 bài học kinh nghiệm, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đề xuất, kiến nghị mà Chính phủ đề ra. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung thêm đề xuất, kiến nghị đối với các chủ thể khác cũng có nhiệm vụ thi hành Hiến pháp như Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đề nghị đặt các đề xuất, kiến nghị trong bối cảnh tổng kết Nghị quyết số 48, Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị cũng như xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận về lãnh đạo chỉ đạo thi hành Hiến pháp được các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng. Ban Bí thư có chỉ thị riêng về thi hành Hiến pháp. Hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và toàn bộ hệ thống chính trị đều vào cuộc triển khai thi hành Hiến pháp.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các nội dung về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những lĩnh vực mới do thành tựu phát triển khoa học công nghệ, thông tin, điều kiện nguồn lực, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp.

Cũng trong ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định thành lập, điều chỉnh một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lào Cai; thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; tỉnh Hải Dương.

Hồng Vân