Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

10:03 | 30/10/2020

(HQ Online) - Nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ, vững chắc của toàn hệ thống Tài chính, ngày 21/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, với mục tiêu: Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ... Đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử.

Thi đua – khen thưởng thúc đẩy hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Kho bạc Nhà nước: Huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách nhà nước
Đánh giá kỹ các tác động khách quan đến thu chi ngân sách nhà nước 2020
Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tài chính năm 2020
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025: Nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm
2141 16 kbnn 2
Tại Hội nghị đại biểu điển hình tiến tiến Hệ thống KBNN lần thứ V ngày 21/8/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho hệ thống KBNN. Ảnh: Thùy Linh

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải tiến quy trình nghiệp vụ

Triển khai thực hiện Chiến lược KBNN đến năm 2020, hệ thống KBNN đã đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, cải tiến quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Với vai trò là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống quản lý tài chính công, KBNN tiếp tục hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa nhanh chóng công nghệ quản lý. Trước tình hình đó, KBNN xác định tầm nhìn đến năm 2030 là:

Xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững dựa trên 3 trụ cột phát triển chính: cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho NSNN và tổng kế toán nhà nước; tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình Kho bạc 2 cấp; toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

KBNN đã trình Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KBNN tại Luật NSNN, Luật Kế toán, Luật Quản lý nợ công và các nghị định, thông tư hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa KBNN theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trên cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách, KBNN đã thực hiện rà soát, thiết kế lại và tinh chỉnh toàn bộ quy trình nghiệp vụ, qua đó, đạt được những kết quả tích cực trong quản lý quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ, huy động vốn và tổng kế toán nhà nước.

Cụ thể, trong quản lý quỹ NSNN, KBNN đã phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan hoàn thiện hạ tầng kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử, mở rộng mạng lưới tài khoản chuyên thu của KBNN tại ngân hàng thương mại và đa dạng hóa phương thức thanh toán trong thu nộp NSNN, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thu nộp NSNN (từ 30 phút/giao dịch giảm xuống còn 5 phút/giao dịch), tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, KBNN cũng đã báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện quy trình, thủ tục kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ và nội dung kiểm soát; bước đầu kiểm soát chi theo rủi ro; rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn 1-3 ngày đối với chi đầu tư và 1-2 ngày đối với chi thường xuyên.

Trong quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã tiến hành cải cách quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với quản lý NSNN và quản lý nợ. Với việc hình thành tài khoản thanh toán tập trung của KBNN, toàn bộ số dư ngân quỹ được tập trung từ địa phương về trung ương và gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tích cực hỗ trợ công tác điều hành chính sách tiền tệ, ổn định thị trường ngoại hối. Các công cụ dự báo luồng tiền, đầu tư ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi (cho vay và tạm ứng cho NSNN, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại) được phát triển, tạo thêm nguồn thu và giảm chi phí vay nợ cho NSNN. Thông qua cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã bước đầu đóng góp vào thu ngân sách Trung ương (năm 2019 nộp 5.000 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2020 nộp 1.000 tỷ đồng).

Trong huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, công tác tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ ngày càng công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Khối lượng trái phiếu Chính phủ trong nước chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng mức vay hàng năm của Chính phủ (từ mức 32,3% vào năm 2010 tăng lên 80% vào năm 2019). Bên cạnh đó, nhiệm vụ huy động vốn gắn chặt với tái cơ cấu nợ của Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Theo đó, kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ từng bước được kéo dài từ 1,84 năm vào năm 2011 lên 7,81 năm vào tháng 7/2020; trong khi lãi suất phát hành bình quân giảm dần từ 12%/năm vào năm 2011 xuống còn 2,95%/năm vào tháng 7/2020 (năm 2019, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân của Việt Nam thấp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á).

Hiện đại hóa công nghệ quản lý

Thời gian qua, KBNN đã ưu tiên, tập trung các nguồn lực để ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ hoạt động quản lý, quản trị của KBNN, tăng cường khả năng tương tác, kết nối, trao đổi thông tin giữa KBNN với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Thành quả nổi bật trong việc hiện đại hóa công nghệ quản lý của KBNN thời gian qua là việc xây dựng và triển khai thành công Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) trên toàn quốc; qua đó, gắn kết chặt chẽ các khâu của quy trình quản lý NSNN, phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý, điều hành tài chính – NSNN của Quốc hội, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương. Từ năm 2018, thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, KBNN đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (dự kiến đến hết năm 2020, KBNN sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến tới 100% các đơn vị sử dụng NSNN, trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng do yêu cầu bảo mật); từ đó, hình thành Kho bạc điện tử.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới, KBNN đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung quản lý, điều hành và tinh giản bộ máy hành chính; khẳng định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của KBNN các cấp theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Tính từ năm 2015 đến nay, KBNN đã cắt giảm được 251 phòng cấp tỉnh, 64 KBNN cấp huyện, giảm gần 2000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện, theo đó, giảm gần 632 lãnh đạo cấp phòng, hơn 2600 lãnh đạo cấp tổ (đội). Bên cạnh đó, công tác phát triển nguồn nhân lực không ngừng được chú trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa KBNN nói riêng và cải cách quản lý tài chính công nói chung.

Thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, KBNN một mặt đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; mặt khác, từng bước đổi mới, cải cách, ngày càng hiện đại theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; phục vụ hiệu quả cho các cấp chính quyền, các đơn vị sử dụng ngân sách và người nộp thuế, kể cả trong những tình huống khó khăn nhất như đợt dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay.

Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước