• Khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu - 14:45 | Thứ năm, 28/01/2021
    Một trong những định hướng lớn phát triển sản xuất công nghiệp thời gian tới là khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.