Quy định mới về giá dịch vụ chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và VSDC

14:25 | 14/12/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Thông tư số 101/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Chính thức ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
Cơ chế đặc thù về quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Quy định mới về giá dịch vụ chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và VSDC
Giá dịch vụ quản lý thành viên tại Sở GDCK Việt Nam là 20 triệu đồng/năm. Ảnh: Internet

Thông tư số 101/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở GDCK Việt Nam; Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TPHCM (gọi tắt là Sở GDCK) và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định pháp luật.

Thông tư số 101/2021/TT-BTC nêu rõ, giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá được ban hành kèm Thông tư này, Sở GDCK và VSDC được tự định giá và chịu trách nhiệm về mức giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan.

Sở GDCK, VSDC phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với các khoản thu định kỳ hàng năm quy định tại Biểu giá, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho Sở GDCK, VSDC trước ngày 31/1 hàng năm.

Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng quy định tại Biểu giá, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho Sở GDCK, VSDC chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

Ngoài ra, giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam; đối với trái phiếu Chính phủ ngoại tệ, giá dịch vụ được tính toán trên cơ sở quy định từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo bình quân các mức tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong tháng có phát sinh dịch vụ liên quan đến trái phiếu Chính phủ ngoại tệ.

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại Sở GDCK và VSDC thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân không thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đúng hạn hoặc không thanh toán đủ tiền sử dụng dịch vụ thì Sở GDCK, VSDC căn cứ từng trường hợp để gia hạn thời gian thanh toán hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi thu tiền dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, Sở GDCK và VSDC sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Về giá dịch vụ cụ thể, theo Biểu giá, tại Sở GDCK Việt Nam, giá dịch vụ quản lý thành viên là 20 triệu đồng/năm.

Tại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TPHCM, giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 10 triệu đồng; chứng quyền có bảo đảm là 5 triệu đồng.

Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 5 triệu đồng, chứng quyền có bảo đảm là 2 triệu đồng.

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu là 150 triệu đồng/thành viên; giá dịch vụ duy trì kết nối định kỳ 50 triệu đồng/thành viên. Giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối là 20 triệu đồng/năm.

Thông tư cũng quy định, giá dịch vụ đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương là 0,0125% giá trị danh nghĩa trái phiếu/công trái phát hành theo phương thức đấu thầu nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/phiên đấu thầu (bao gồm cả phiên gọi thầu bổ sung nếu có).

Hoài Anh