Ngành Thuế phấn đấu vượt tối thiểu 5% nhiệm vụ thu ngân sách

08:29 | 03/02/2019

(HQ Online) - Ngành Thuế vừa phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Bứt phá - Hiệu quả - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 2019”.

nganh thue phan dau vuot toi thieu 5 nhiem vu thu ngan sach Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế
nganh thue phan dau vuot toi thieu 5 nhiem vu thu ngan sach Siết kiểm tra, giám sát kê khai thuế trong lĩnh vực nhiều rủi ro ngay từ đầu năm
nganh thue phan dau vuot toi thieu 5 nhiem vu thu ngan sach Ngành Thuế đặt mục tiêu tăng thu qua thanh, kiểm tra
nganh thue phan dau vuot toi thieu 5 nhiem vu thu ngan sach
Ảnh Thùy Linh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã đề ra những mục tiêu thi đua cụ thể. Theo đó, toàn ngành Thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt hoàn thành vượt tối thiểu 5% trở lên nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao (1.168.100 tỷ đồng), trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và nội địa là 1.123.500 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02-2019/NQ-CP;

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Với 4 mục tiêu đó, 9 nội dung thi đua cụ thể đã được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra gồm:

Triển khai hoàn thành 100% các nội dung công việc của năm 2019 theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020 và các đề án triển khai thực hiện cải cách quản lý thuế do ngành phát động; tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

Triển khai Nghị quyết 02-2019/NQ-CP, Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đảm bảo mục tiêu tăng xếp hạng chỉ số nộp thuế trong báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2019 lên từ 7 - 10 bậc so với năm 2018.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra, trong đó đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Tăng thu qua thanh, kiểm tra cao hơn năm trước.

Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc thu tiền thuế nợ nhằm thực hiện các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xoá nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để tránh tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực thông qua đổi mới phương thức, đa dạng hình thức.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế còn sai sót để phù hợp với quy định. Rà soát thông tin đăng ký thuế khác trên toàn quốc để có giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT ngay từ đầu năm.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, hoàn thuế GTGT; thanh tra thuế; quản lý nợ và kiểm tra theo chuyên đề. Công khai đầu tư mua sắm tài sản, vật tư, chi tiêu tài chính.

Thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ quản lý tài chính, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Nguyễn Thị Thùy Linh