Ngành Tài chính phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2021-2025

20:32 | 31/10/2020

(HQ Online) - Trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2021-2025.

Phong trào thi đua yêu nước là động lực để Hải quan Việt Nam phát triển
Phấn đấu năm 2021 có 50% người dân nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng
Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát động thi đua.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát động thi đua.

Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”.

Mục tiêu thi đua là phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV - nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tài chính - ngân sách Nhà nước đảm bảo đồng bộ, kịp thời, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; huy động, phân phối, quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới khu vực sự nghiệp công; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nội dung thi đua gồm:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư, thị trường, giá cả và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, đổi mới đồng bộ chính sách động viên NSNN theo hướng đảm bảo tính bền vững cả về quy mô và cơ cấu. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi NSNN theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng tích lũy từ NSNN cho chi đầu tư phát triển, tăng tỉ trọng chi đầu tư, giảm tỉ trọng chi thường xuyên. Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách; trong đó cần tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật NSNN, thuế, hải quan, chế độ kế toán, kiểm toán..., thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính trên cơ sở bảo đảm tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng và phù hợp với cam kết quốc tế.

4. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chính sách liên quan đến đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ tài chính, giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển và cơ cấu lại thị trường tài chính; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường tài chính phát triển lành mạnh, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm và thị trường các dịch vụ tài chính đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính như thuế, hải quan, chứng khoán, NSNN, bảo hiểm… nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát của xã hội. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền tài chính điện tử hướng đến nền tài chính số; tăng cường tích hợp, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương.

7. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính. Chủ động đề xuất và tích cực tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao tiếng nói và vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn hợp tác tài chính quốc tế. Đa dạng hóa nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế, gắn hợp tác quốc tế với yêu cầu hiện đại hóa ngành Tài chính.

8. Tích cực triển khai đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; kiện toàn chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu, đánh giá, hoạch định và thực thi công vụ trong ngành Tài chính.

Hồng Vân