Ngành Hải quan lên mục tiêu hoàn thành 91 đề án, dự án trong năm 2021

17:30 | 19/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Hải quan.

Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp 2021: Đồng hành vượt qua tác động dịch Covid-19
Hải quan Hải Phòng quyết tâm thu ngân sách 56.000 tỷ đồng trong năm 2021
Tổng cục Hải quan sẽ trình Quốc hội, Chính phủ 11 đề án trong năm 2021

Theo đó, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục căn cứ chắc năng, nhiệm vụ, lập kế hoạch cụ thể triển khai nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Hàng tuần, tháng, quý thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, tiến độ, đánh giá kết quả, những việc chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân.

Trường hợp xin rút đề án khỏi chương trình công tác trọng tâm hoặc cần điều chỉnh thời gian hoàn thành do lý do khách quan, đơn vị chủ trì cần trình lãnh đạo bộ phê duyệt đối với đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó ghi rõ về thời gian hoàn thành xin được điều chính. Đối với đề án trình cấp tổng cục, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, trong đó ghi rõ về thời gian hoàn thành.

Ngành Hải quan lên mục tiêu hoàn thành 91 đề án, dự án trong năm 2021
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục cửa khẩu cảng Hòn Gai - Cục Hải quan Quảng Ninh Ảnh: TKTS

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đề án chỉ được thay đổi hoặc lùi tiến độ khi đã có phê duyệt đồng ý của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Hải quan gồm 12 đề án, công việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội phê duyệt. Trong đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2018/QĐ-TTg và Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyêt sidndhj 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Mỹ Đình; Nghị định quy định về cơ quan quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan…

12 đề án, CNTT trình Bộ Tài chính ban hành gồm: Thông tư hướng dẫn thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK theo Hiệp định thương mại Việt Nam – EU; Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; Thông tư thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn phân loại, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK; Triển khai đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan…

67 đề án, CNTT trình Tổng cục gồm Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; Quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người XNC qua các cửa khẩu quốc tế…

Nụ Bùi