Tổng cục Hải quan sẽ trình Quốc hội, Chính phủ 11 đề án trong năm 2021

11:06 | 08/01/2021

(HQ Online) - Năm 2021, Tổng cục Hải quan có 11 đề án, chương trình công tác trọng tâm sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông tin việc công bố số liệu xuất nhập khẩu năm 2021
Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua năm 2021: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Tổng cục Hải quan đã trình ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật
Tổng cục Hải quan sẽ trình Quốc hội, Chính phủ 11 đề án trong năm 2021
Nghị quyết triển khai thí điểm cơ chế bảo hiểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những Đề án, chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Ảnh: T.Bình.

6 đề án do Cục GSQL về hải quan chủ trì

Trong 11 đề án, chương trình công tác trọng tâm, Cục Giám sát quản lý về hải quan được giao chủ trì 6 nội dung.

Số còn lại do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (2); Vụ Hợp tác quốc tế (2) và Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (1) chủ trì.

Cụ thể:

1, Nghị quyết triển khai thí điểm cơ chế bảo hiểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

2, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biệp pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

3, Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

4, Nghị định quy định về cơ chế bảo hiểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

5, Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

6, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg và Quyết định số Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, do Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì.

7, Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia, do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì.

8, Xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì.

9, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan chủ trì.

10, Trình Chính phủ phê duyệt việc ký kết Nghị định thư bổ sung sửa đổi Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã ký năm 1995, do Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì.

11, Trình Thủ tướng Chính phủ đàm phán Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, do Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì.

10 đề án trình Bộ Tài chính

Ngoài ra, trong năm nay còn 10 đề án, chương trình Tổng cục Hải quan phải trình Bộ Tài chính.

Điển hình như: xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trình Bộ phê duyệt chủ trương kéo dài nhiệm kỳ của Tham tán Hải quan Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ để thực hiện các nghĩa vụ tại Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)…

Về nội Ngành, có 68 đề án, chương trình công tác trọng tâm như: xây dựng Mô hình (nghiệp vụ) Hải quan hiện đại, hải quan số gắn với Đề án tái thiết kế Hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của ngành Hải quan và Khung Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030.

Xây dựng Quy trình mô tả chi tiết việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ hệ thống CNTT đối với từng lĩnh vực nghiệp vụ thực hiện quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan tại Quyết định 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016…

Thái Bình