Ngành Hải quan gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với hoạt động nghiệp vụ

18:27 | 23/06/2021

(HQ Online) - Những năm qua, nhiều đề tài, đề án của Ngành đã được triển khai ứng dụng từng phần vào thực tiễn, đem lại lợi ích cho DN và cơ quan Hải quan. Để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn chặt với hoạt động thực tiễn, nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Sự thành công chỉ đến cùng đam mê nghiên cứu khoa học
Điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học
Các bộ, ngành đang tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính cho nghiên cứu khoa học

Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 năm qua (2011-2020) công tác nghiên cứu khoa học của ngành Hải quan không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thống kê cho thấy, đã có 31 đề tài cấp Viện, cấp Trường; 125 đề tài cấp Tổng cục và 37 đề tài cấp Bộ (được Bộ Tài chính biểu dương, Tổng cục Hải quan khen thưởng).

undefined
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì cuộc họp nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu cấp Tổng cục. Ảnh: Phạm Nhật

Nhiều đề tài, đề án của Ngành đã được triển khai ứng dụng từng phần vào thực tiễn, đem lại lợi ích cho DN và cơ quan Hải quan. Một số kiến nghị, giải pháp của các đề tài đã được thể thức hóa vào Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật khác, cũng như ứng dụng vào các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ hải quan, khắc phục tình trạng chồng chéo trong các văn bản, nâng cao tính khả thi và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học còn chưa đồng đều, lực lượng nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế; tỷ lệ các đơn vị tham gia còn khiêm tốn... Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, yêu cầu đặt ra là Hải quan Việt Nam cần xây dựng mô hình quản lý hải quan số, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng tối đa công nghệ tiên tiến trên thế giới. Trong đó, tập trung ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng và bảo vệ lợi ích của quốc gia.

Do đó, để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn công tác nghiên cứu khoa học cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Bộ Tài chính; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan, phù hợp với khuyến nghị về xây dựng Hải quan hiện đại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và xu hướng phát triển của Hải quan các nước tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh...

Tăng cường các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn chặt vào hoạt động thực tiễn, nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan. Các đơn vị thuộc và trực thuộc cần coi công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hành động hàng năm, là nhiệm vụ chính của công tác cải cách hiện đại hóa của đơn vị.

Nụ Bùi