Ngân sách dành sự ưu tiên để đầu tư cho ngành y tế

13:17 | 22/05/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính khẳng định, ngân sách nhà nước luôn ưu tiên để đầu tư cho ngành y tế, đảm bảo công tác chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Hà Tĩnh dành 2.497 tỷ đồng đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Ngân sách nhà nước luôn ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục đào tạo
Hòa Phát điều tiết sản xuất để hỗ trợ oxy cho ngành y tế chống dịch
Không chỉ tìm mua thuốc trôi nổi trên thị trường, nhiều F0 còn điều trị bệnh bằng các đơn thuốc được truyền trên các trang mạng xã hội hoặc đơn thuốc của nhà thuốc khiến tinhf trạng bệnh trở nên nguy hiểm hơn	Ảnh: Bộ Y tế
Nhà nước đã ưu tiên ngân sách, kết hợp với các nguồn xã hội hóa, các nguồn tài chính khác để đầu tư cho ngành y tế. Ảnh: Bộ Y tế.

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung: Nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho ngành y tế như: Đào tạo đội ngũ y tế, mua thuốc men, trang thiết bị y tế... nhằm phục vụ tốt cho công tác điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vì trải qua đại dịch cho thấy nước ta còn thiếu rất nhiều nhân lực, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế để chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương đầu tư cho ngành y tế. Cụ thể như: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó Chương III quy định tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Ngày 23/2/2022, Bộ Tài chính có công văn số 1754/BTC-HCSN góp ý Bộ Y tế về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; trong đó đã đề nghị Bộ Y tế rà soát dự thảo Nghị định để đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2016-2020, căn cứ số liệu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế, dân số và gia đình giai đoạn 2016-2020 khoảng 310.557 tỷ đồng, bằng khoảng 7% tổng chi thường xuyên.

Còn trong năm 2021, dự toán chi ngân sách nhà nước sau khi đã ưu tiên bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp công, bảo đảm các chế độ, chính sách cho con người (bao gồm các chính sách an sinh xã hội), các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị quan trọng,.. thì tổng chi ngân sách nhà nước là 1.687 triệu tỷ đồng, giảm 60,1 nghìn tỷ đồng (3,4%) so dự toán năm 2020. Trong điều kiện đó, vẫn ưu tiên bố trí chi thường xuyên sự nghiệp y tế của ngân sách trung ương là 20.611 tỷ đồng, cùng với nguồn dự toán chi trong cân đối ngân sách địa phương thì tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế - dân số đạt 9,6% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước, bằng dự toán năm 2020.

"Như vậy mức giảm chi thường xuyên sự nghiệp y tế của ngân sách nhà nước thấp hơn mức giảm chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 và Nghị quyết số 20-NQ/TW”, Bộ Tài chính khẳng định.

Đáng chú ý, năm 2022, Chính phủ đã có Báo cáo số 47/BC-CP ngày 15/10/2021 trình Quốc hội về phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2022, theo đó đã báo cáo Quốc hội tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỷ đồng (trong đó chi ngân sách trung ương là 28.560 tỷ đồng), tăng so với các năm trước đây là do tăng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, hiện nay Nhà nước đã ưu tiên ngân sách, kết hợp với các nguồn xã hội hóa, các nguồn tài chính khác để đầu tư cho ngành y tế, đảm bảo công tác chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cùng với công tác chi thường xuyên, Đảng và Chính phủ cũng tập trung chi đầu tư phát triển đôi với lĩnh vực y tế.

Theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, ngành y tế, dân số và gia đình được phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là 24.135 tỷ đồng; trong đó các Bộ, cơ quan trung ương là 10.945 tỷ đồng và các địa phương là 13.189 tỷ đồng.

Theo quy định tại Điều 61 của Luật Đầu tư công, hằng năm Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thùy Linh