Ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19

09:32 | 30/01/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp trục lợi chính sách trong hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính có công văn số 15184/BTC-CST gửi UBND các tỉnh, thành phố; Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương; Tổng cục Hải quan, cục hải quan các địa phương về việc ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Để tổ chức triển khai thực hiện công văn này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 đảm bảo đúng đối tượng, đúng thủ tục, hồ sơ.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng NK. 	Ảnh: Lê Thu
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng NK. Ảnh: Lê Thu

Tổ chức kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai về đối tượng hưởng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, xử lý thu thuế theo quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đặc biệt là nội dung quy định về hành vi vi phạm pháp luật về thuế và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật liên quan.

Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để quản lý thuế đối với các hoạt động ủng hộ, tài trợ đảm bảo việc thực hiện đúng quy định, ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách.

Liên quan đến quản lý trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid -19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để cung cấp thông tin về trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nhằm xác định đúng giá trị của hàng hóa khi sử dụng vào mục đích ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần tổ chức thu thập thông tin, đánh giá rủi ro để tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có mục đích ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 để phát hiện hành vi chuyển giá, kê khai trị giá hải quan cao để làm cơ sở chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Nụ Bùi