Lấy ý kiến quy trình đăng kí và hủy tư cách công ty đại chúng

16:44 | 14/09/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Điều kiện để công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Quy định ngăn ngừa xung đột lợi ích của công ty đại chúng
Quy định về công bố thông tin với công ty đại chúng
0854 chung khoan
Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã xây dựng quy định về đăng kí công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Ảnh Internet.

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng gồm những gì?

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn các nội dung như: Mẫu Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi; Mẫu Thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai; Mẫu Báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai;

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn thực hiện mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng; hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Ngoài ra, một nội dung khác đáng chú ý trong Dự thảo này là nội dung về đăng kí công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Theo đó, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp sẽ bao gồm một số tài liệu được quy định tại Luật Chứng khoán. Ngoài ra còn phải có báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Dự thảo có nêu, với trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo quy định thì báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Với báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập chưa ghi nhận số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp sau sáp nhập, công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập thì phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Quy trình hủy tư cách công ty đại chúng

Với quy định về hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, Dự thảo hướng dẫn việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chấm dứt tồn tại sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Theo đó, công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể, phá sản theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đối với trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng đối với công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b Điều 8 Mục 3 về đăng ký và hủy tư cách công ty đại chúng trong Dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Dự thảo cũng quy định về trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo đó, công ty đại chúng nhận quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a Điều 8 Mục 3 của Dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Bảo Minh