Kho bạc Nhà nước ưu tiên chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

16:02 | 06/05/2022

(HQ Online) - Trong các tháng đầu năm 2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

undefined

Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp.

Theo Kho bạc Nhà nước, từ đầu năm đến nay, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đang triển khai nhiều giải pháp để mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại. Đến nay, Kho bạc Nhà nước đã mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu với 15 hệ thống ngân hàng thương mại với tổng số 2.279 tài khoản để phục vụ công tác thu ngân sách nhà nước, công tác thanh toán chi trả của các cấp ngân sách nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước.

Còn đối với công tác kiểm soát chi, trong các tháng đầu năm 2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố.

Nhờ những giải pháp này, trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến ngày 15/4, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán ước đạt 250.682 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Còn đối với chi đầu tư, tính đến ngày 15/4, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2022 là 67.613,7 tỷ đồng, bằng 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Còn về công tác chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, Kho bạc Nhà nước cũng thống kê: tổng số chi theo Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết số 16/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP và Nghị quyết số 145/NQ-CP của Chính phủ là 12.984,1 tỷ đồng; tổng số chi theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ là 13.196,2 tỷ đồng; tổng số chi theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ là 20.759,2 tỷ đồng; tổng số chi theo Nghị quyết số 79/NQ-CP, Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ là 19.567,6 triệu đồng.

Thùy Linh