Kho bạc Nhà nước: Từng bước hiện đại hóa quản lý ngân quỹ

21:02 | 01/08/2019

(HQ Online) - Thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, KBNN đang hiện đại hoá từng bước tất cả các quy trình nghiệp vụ, hướng tới thuận lợi tối đa cho khách hàng.

kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy Kho bạc Nhà nước từ chối chi thường xuyên hơn 16 tỷ đồng
kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy Phối hợp thu giữa kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại: Mang lại lợi ích 3 bên
kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy KBNN Phú Thọ: "Điểm sáng" trong công tác giải ngân
kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy
Hoạt động Nghiệp vụ tại KBNN Điện Biên. Ảnh Thùy Linh.

Hoàn thiện chính sách và quy trình nghiệp vụ

Đánh giá chung về kết quả thực hiện chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020, theo KBNN, về cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ, hệ thống KBNN đã hoàn thiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KBNN tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và Luật Quản lý nợ công, từ đó tạo cơ sở pháp lý cao, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn và tổng kế toán nhà nước.

Bên cạnh đó, KBNN cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung quản lý, điều hành và thực hiện tinh giản bộ máy hành chính. Theo đánh giá của KBNN, mô hình này đã đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của KBNN cấp trên đối với KBNN cấp dưới, các nhiệm vụ chuyên môn được tách bạch, rõ ràng và tránh chồng chéo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, góp phần tăng tỷ trọng cán bộ ngạch cao, ngạch làm chuyên môn nghiệp vụ, giảm dần tỷ trọng cán bộ kiểm ngân, cán bộ có trình độ sơ cấp.

Riêng về công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin, KBNN đã triển khai thành công dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). KBNN đã phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, trực tuyến và tích hợp với hệ thống TABMIS; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin. Từ đó, KBNN đã đưa công nghệ thông tin là khâu đột phá, hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN.

Hiện đại hóa công tác thu chi

Trong chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020, công tác trọng tâm, trọng điểm là vấn đề quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo KBNN, đến nay, KBNN đã gắn kết quản lý quỹ ngân sách nhà nước với quy trình quản lý ngân sách nhà nước và hoàn thiện chế độ thông tin báo cáo thông qua việc triển khai thành công hệ thống TABMIS.

kho bac nha nuoc tung buoc hien dai hoa quan ly ngan quy Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước ngày càng hoàn thiện

(HQ Online) - Để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước ...

KBNN cũng tổ chức quản lý một số quỹ tài chính nhà nước được giao quản lý; hạch toán, kế toán trong hệ thống TABMIS và thu, chi, thanh toán qua hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN tại ngân hàng.

Đặc biệt, chủ trương hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước qua KBNN thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước điện tử giữa KBNN - cơ quan Thuế/Hải quan – ngân hàng thương mại đã có kết quả đáng ghi nhận với việc mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước. Theo đánh giá của người nộp thuế, việc này đã tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế; hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời giúp tập trung nhanh nguồn thu của ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi phí tổ chức thu.

Cũng theo KBNN, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, KBNN đã tổ chức thực hiện kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng trong thanh toán.

Đến nay, KBNN đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN theo hướng đơn giản hóa; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đồng thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. Bước đầu xây dựng ngưỡng để thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro đối với chi thường xuyên; thực hiện quy trình gửi hồ sơ kiểm soát chi đến KBNN thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. KBNN cũng đã xây dựng và triển khai cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Đặc biệt, hệ thống KBNN đã thực hiện xây dựng kho dữ liệu để thu thập và lưu trữ các thông tin về dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước; hoàn thiện các chỉ tiêu và phương pháp xác định nội dung thu, chi ngân sách nhà nước phù hợp với thông lệ chung; qua đó, đổi mới công tác thống kê thu, chi quỹ ngân sách nhà nước.

Thùy Linh