Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên trong quý 1 đạt 19,5% dự toán

15:21 | 07/04/2021

(HQ Online) - Tính đến hết ngày 31/3, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên hơn 207,2 nghìn tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh công tác tự kiểm tra
Kho bạc Nhà nước kiểm thử chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư mới
Kho bạc Nhà nước ứng dụng thông tin tiến tới Kho bạc số
Ảnh: Thùy Linh.
So với cùng kỳ năm 2020, số chi thường xuyên trong quý 1 thấp hơn 15.948 tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 207.276 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

So với cùng kỳ năm 2020, số chi này thấp hơn 15.948 tỷ đồng về giá trị và giảm 0,5% về tỷ lệ so với dự toán.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cũng cho biết, trong công tác chi đầu tư, tính đến ngày 31/3/2021, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 59.290,5 tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 11,3% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân 57.567 tỷ đồng (bằng 13,5% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (425.750 tỷ đồng); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận 1.723,5 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (51.550 tỷ đồng).

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thanh toán, giải ngân vốn với Kho bạc.

Thùy Linh