Hải quan Quảng Ninh triển khai dịch vụ công trực tuyến

10:06 | 29/09/2020

(HQ Online) - Hải quan Quảng Ninh vừa yêu cầu các các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Tích hợp 72 dịch vụ công của hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm, không chạy theo thành tích
Năm 2021, hầu hết dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4
4420 untitled

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên cổng dịch vụ công quốc gia, Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền danh sách 72 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hải quan đã được tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến kịp thời, đúng hạn.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên dịch vụ công quốc gia, để treo, chậm xử lý hồ sơ trên hệ thống Cục Hải quan Quảng Ninh, thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 74/74 thủ tục hải quan, đây là các thủ tục hải quan ngoài thủ tục khai báo hải quan trên hệ thống thông quan tự động VNACS/VCISS (như các thủ thục miễn giảm hoàn thuế, thủ tục chuyển kho, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tại chân công trình, nơi sản xuất...).

Quang Hùng