Hải quan Quảng Ninh: Chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý

07:36 | 19/08/2022

(HQ Online) - Chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp hải quan… là những mục tiêu mà Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra trong Chương trình hành động về Chuyển đổi số.

Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” có trọng tâm, trọng điểm
Hải quan Quảng Ninh thu giữ hàng vi phạm 2,6 tỷ đồng
Hải quan Quảng Ninh: Chuyển đổi số toàn diện hoạt động nghiệp vụ
 Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cục Hải quan Quảng Ninh.  Ảnh: Thái Bình
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Thái Bình

Xu thế tất yếu

Năm 2022, là năm thứ 6 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở CDCI nhằm tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến về chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan. Một trong những nội dung quan trọng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp là đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, triển khai hiệu quả Hải quan số, Hải quan thông minh; qua đó tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có 4 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019, 2021) dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh DDCI Quảng Ninh.

Đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại 100% đơn vị thuộc và trực thuộc, đảm bảo các tờ khai hải quan được thực hiện nhanh chóng; 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến HQ 36a; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ đã mang lại hiệu quả cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Hải quan Quảng Ninh nhìn nhận, các hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng và triển khai trong thời gian trước đây chưa ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 (như AI, Big Data, Blockchain, IoT,…) nên chưa đáp ứng được các yêu cầu của Hải quan số, Hải quan thông minh và yêu cầu triển khai đầy đủ Chính phủ điện tử theo chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính. Ngoài ra, chưa số hóa đầy đủ và khai thác triệt để nhu cầu trao đổi thông tin giữa Cơ chế một cửa quốc gia và các bên liên quan; phần lớn do dữ liệu nằm phân tán và quy hoạch riêng rẽ theo lĩnh vực thực hiện thủ tục hành chính ở từng bộ, ngành.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh, bám sát các mục tiêu (mục tiêu tổng quát, các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030) và các quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, ngành Hải quan về chuyển đổi số, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong kế hoạch này, Cục Hải quan Quảng Ninh xác định Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực tạo đột phá của sự phát triển là con đường ngắn nhất để tạo đột phá phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Theo đó, việc tổ chức triển khai kế hoạch trên đảm bảo đồng bộ, thống nhất quan điểm chỉ đạo vì mục tiêu chung của Ngành, chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Quảng Ninh; phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng giai đoạn; nhằm chuyển đổi căn bản lề lối, phương thức làm việc của các cấp, các đơn vị thuộc và trực thuộc; hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan và có sự đo lường, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030. Đơn vị cũng đề xuất các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trong Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tham gia ý kiến về cập nhật Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh; đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số; cử công chức tham gia chương trình 100 cán bộ nòng cốt về chuyển đổi số của tỉnh…

5 nhóm giải pháp về chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động để triển khai tại Đảng bộ, gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Hải quan trong giai đoạn tới được đặt ra trong chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Chương trình hành động của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Chuyển đổi số để vào cuộc tích cực với hệ thống chính trị toàn tỉnh Quảng Ninh và cùng toàn ngành Hải quan phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số, nhất là chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, có tính mở, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan từ khâu đầu đến khâu cuối, thực hiện thủ tục hải quan “mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện” trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng cụ thể hóa 5 nhóm nhiệm vụ lớn trong thời gian tới về chuyển đổi số. Đó là, về pháp chế, thể chế, Hải quan Quảng Ninh tích cực tham gia rà soát văn bản pháp luật và quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Hải quan, góp phần cải thiện môi trường pháp lý và các cơ chế chính sách về chuyển đổi số; về cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan–Doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số; về kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả triển khai công tác chuyển đổi số. Đồng thời, nhóm giải pháp liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác, chia sẻ về chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan; đảm bảo đồng bộ, thống nhất tham gia hiệu quả vào tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh và ngành Hải quan.

Quang Hùng