Hải quan Hải Phòng: Tích cực tham gia xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh

08:02 | 17/07/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng đã và đang tham gia tích cực vào thực hiện Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan và quá trình xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh của ngành Hải quan.

Hải quan Hải Phòng phối hơp bắt giữ các đối tượng mang súng đi buôn 5 kg ma túy
Hải quan Hải Phòng: 1 tháng, thu ngân sách hơn 6.000 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng: Tập trung thu ngân sách và chống thất thu
Hải quan Hải Phòng ký hơn 20.000 bản thỏa thuận với doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nhận thức vai trò hết sức quan trọng của việc xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan giai đoạn mới nhằm bắt nhịp với chủ trương xây dựng Chính phủ số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã sớm bắt tay vào triển khai nhiều nội dung công việc liên quan.

Cụ thể, thực hiện thông báo số 7792/TB-TCHQ ngày 9/12/2020 và công văn số 8031/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Đề án tái thiết kế Hệ thống CNTT ngành Hải quan và định hướng xây dựng mô hình quản lý Hải quan thông minh, Cục Hải quan Hải Phòng đã thông báo, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc khai thác, chủ động nghiên cứu, quán triệt đến từng cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị về chủ trương, định hướng, mục tiêu của Đề án tái thiết kế hệ thống CNTT ngành Hải quan.

“Có thể nói, Đề án tái thiết kế tổng thể CNTT và xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế của các hệ thống CNTT hiện tại cũng như chủ động ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc xây dựng và triển khai Hệ thống CNTT ngành Hải quan tiên tiến, hiện đại, thủ tục đơn giản, kết nối thông minh, có khả năng tự động hóa cao... hướng tới Hải quan số theo chuẩn mực của các nước tiên tiến”, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tích cực nghiên cứu, đề xuất bổ sung các bài toán nghiệp vụ cụ thể để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan đánh giá, xem xét đưa vào Đề án.

Ngoài sự chủ động ở nội bộ đơn vị, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị đã và sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan để nghiên cứu, đề xuất các bài toán nghiệp vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tham gia ý kiến sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; sẵn phong thí điểm mô hình quản lý Hải quan thông minh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

“Đến tháng 6/2021, Cục Hải quan Hải Phòng đã nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu hơn 100 trang để đóng góp ý kiến với Tổng cục Hải quan”, Cục trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm.

Theo Trưởng phòng CNTT (Cục Hải quan Hải Phòng) Trần Quốc Chính, khi Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT và xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh được đưa vào triển khai trong thực tiễn sẽ đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao và vận hành hệ thống mới, một yêu cầu rất cấp thiết hiện nay đối với các cục hải quan địa phương là cần phải chuyển đổi số, số hóa việc quản lý, điều hành phương thức thủ công, truyền thống hiện nay.

Trưởng phòng CNTT Trần Quốc Chính đề xuất cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng hạ tầng dữ liệu; số hóa, chuyển đổi số việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đồng thời với các ứng dụng thông minh; hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng kết nối, phát triển hạ tầng thiết bị; đảm bảo an toàn thông tin của hạ tầng số; chuẩn bị và nâng cao kiến thức 4.0 cho CBCC.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm này, Cục Hải quan Hải Phòng kiến nghị Tổng cục Hải quan một số vấn đề quan trọng như:

Thứ nhất, làm rõ sự phân cấp về khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung trong toàn Ngành, cần phải có qui định cụ thể về hướng dẫn, quản lý và sử dụng dữ liệu. Đồng thời, khắc phục tình trạng khó khăn khi cần khai thác cơ sở dữ liệu, yêu cầu thống kê báo cáo.

Thứ hai, phân cấp, tiêu chuẩn hóa, qui định rõ các ứng dụng thuộc diện nào cấp cục hải quan được phép xây dựng, ứng dụng thuộc diện nào Tổng cục Hải quan xây dựng. Cùng với đó là bố trí nguồn kinh phí phù hợp để phân cấp chi trả.

Thứ ba, quan tâm đầu tư trang thiết bị phần cứng của hải quan địa phương một cách đồng bộ với quá trình triển khai đề án Chuyển đổi số bao gồm máy chủ, máy trạm, đường truyền...

Thứ tư, để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đề nghị Tổng cục Hải quan có các hướng dẫn chi tiết về triển khai các giải pháp phòng thủ. Đầu tư cho các hệ thống dự phòng.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo tới từng CBCC hiểu về tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi CBCC trong công cuộc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu một cơ quan Hải quan hiện đại.

Thái Bình