Hải quan Hải Phòng tạm dừng kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp

10:10 | 27/10/2021

(HQ Online) - Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021.

Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong kế hoạch năm 2021
Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan
Phát huy vai trò kiểm tra sau thông quan trong điều tra, xử lý các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự
Hải quan Hải Phòng tạm dừng kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Thông báo số 616/TB-BTC ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính về phân công triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và Công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị nội dung các văn bản nêu trên.

Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021 (bao gồm kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ và kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro).

Tạm dừng, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra đã có trong kế hoạch năm 2021 như: thanh tra chuyên ngành, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư tại trụ sở người nộp thuế.

Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị tập trung tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát.

Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị để xuất kiểm tra phải nếu rõ dấu hiệu vi phạm và được phê duyệt của lãnh đạo Cục phụ trách. Quá trình kiểm tra, nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2021, Cục Hải quan Hải Phòng truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước 53,11 tỷ đồng từ hoạt động kiểm tra sau thông quan và kiến nghị truy thu 9,37 tỷ đồng từ công tác thanh tra chuyên ngành.

Thái Bình